เทศบาลตำบลก้านเหลือง    อำเภอแวงน้อย   จังหวัดขอนแก่น
KANLUANG SUBDISTRICT MUNICIPALITY
เทศบาลตำบลก้านเหลือง ยินดีให้บริการ KANLUANG SUBDISTRICT MUNICIPALITY
กิจกรรม
อบรมคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำที่เลือกตั้ง อาสาสมัครสาธารณสุข (โควิด-19)
ก่อนการเลือกตั้ง  ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำองคืกรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดให้มีการอบรมคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง  และเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำที่เลือกตั้ง ให้เข้าใจบทบาทและหน้าที่ของตนเองตามกฎหมาย ประกาศ ระเบียบ และคำสั่งของคณะกรรมการเลือกตั้ง โดยให้ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดกำกับดูแล   

เพื่อส่งเสริมให้คณะกรรมการ   เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย   อาสาสมัครสาธารณสุข 
  • มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเมืองการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
  • นำองค์ความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับ  ไปขยายผลหรือไปดำเนินการจัดการเลือกตั้งให้ถูกต้องตามระเบียบด้วยความบริสุทธิ์ยุติธรรม
  • ส่งเสริมให้ความรู้แก่ประชาชน  สามารถไปใช้สิทธิ์ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งได้อย่างถูกต้อง
  • เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19
สอบถาม