เทศบาลตำบลก้านเหลือง    อำเภอแวงน้อย   จังหวัดขอนแก่น
KANLUANG SUBDISTRICT MUNICIPALITY
เทศบาลตำบลก้านเหลือง ยินดีให้บริการ KANLUANG SUBDISTRICT MUNICIPALITY
กิจกรรม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลก้านเหลือง ลงพื้นที่จัดทำโครงการส่งเสริมสุขภาพประชาชนในพื้นที่ตำบลก้านเหลือง จำนวน 3 โครงการ ระหว่างวันที่ 6 - 23 กรกฎาคม 2564

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  เทศบาลตำบลก้านเหลือง  นำโดย  นายจิระ  ยอดเพชร  นายกเทศมนตรีตำบลก้านเหลือง  คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล  พ.จ.อ. นฐพงศ์  เนยไธสง  ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  ร่วมกับ  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลก้านเหลือง    ได้ลงพื้นจัดทำโครงการส่งเสริมสุขภาพประชาชนในพื้นที่เทศบาลตำบลก้านเหลือง  ทั้ง  14  หมู่บ้าน  จำนวน  3  โครงการ  ดังนี้ 
1.  โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์  อัครราชกุมารี
2.  โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน  ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมมารี
3.  โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า  ต้านภัยมะเร็งเต้านม
ทั้งนี้รวมระยะเวลาดำเนินโครงการ  ระหว่างวันที่  6 -23  กรกฎาคม  2564  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อตรวจคัดกรองและประเมินความเสี่ยงด้านสุขภาพของประชาชนในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลก้านเหลือง  จำนวน  14  หมู่บ้าน   โดยเฉพาะ  ผู้สูงอายุ  คนพิการ  และผู้ป่วยติดเตียง  ซึ่งไม่สามารถเดินทางไปตรวจหรือรักษาด้วยตนเองได้ที่โรงพยาบาล   เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง ห่างไกลจากโรคภัยไข้เจ็บ  เป็นมาตรการและวิธีการเชิงรุกในการส่งเสริมสุขภาพ  และการป้องกันโรค  ให้กับประชาชนในพื้นที่

      
    

สอบถาม