เทศบาลตำบลก้านเหลือง    อำเภอแวงน้อย   จังหวัดขอนแก่น
KANLUANG SUBDISTRICT MUNICIPALITY
เทศบาลตำบลก้านเหลือง ยินดีให้บริการ KANLUANG SUBDISTRICT MUNICIPALITY
กิจกรรม
โครงการเยื่ยมบ้านเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลก้านเหลือง ประจำปีงบประมาณ 2564
ในปัจจุบันมีปัจจัยหนึ่งที่ทำให้การดำเนินการจัดการศึกษาสำหรับเด็กอนุบาลและเด็กปฐมวัยตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2562  ประสบผลสำเร็จ  คือ  ความร่วมมือระหว่างผู้ปกครองกับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ  ดังนั้นเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างบ้านกับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ  จึงได้จัดทำโครงการเยี่ยมบ้านเด็กขึ้น  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ทราบถึงปัญหา  ในการเรียน  การศึกษาอุปนิสัยส่วนตัวของเด็กจากการบอกเล่าของผู้ปกครอง  และเพื่อศึกษาความเป็นอยู่ที่แท้จริงของเด็กนักเรียนขณะที่อยู่ที่บ้าน  และเพื่อเป็นแนวทางสร้างความร่วมมือที่ดีในการช่วยเหลือป้องกัน  แก้ไข  และพัฒนาเด็กเล็กที่อยู่ในความปกครองให้เป็นคนดี  มีคุณธรรม  จริยธรรมของสังคมต่อไป  
สอบถาม