เทศบาลตำบลก้านเหลือง    อำเภอแวงน้อย   จังหวัดขอนแก่น
KANLUANG SUBDISTRICT MUNICIPALITY
เทศบาลตำบลก้านเหลือง ยินดีให้บริการ KANLUANG SUBDISTRICT MUNICIPALITY
กิจกรรม
การฝึกอบรมเกษตรกรโครงการเกษตรกรรมยั่งยืนกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง จังหวัดขอนแก่น ปี 2564 ณ ศูนย์เรียนรู้ฟื้นฟูเกษตรพื้นบ้าน อำเภอแวงน้อย บ้านโสกน้ำขาว หมู่ที่ 6
สอบถาม