เทศบาลตำบลก้านเหลือง    อำเภอแวงน้อย   จังหวัดขอนแก่น
KANLUANG SUBDISTRICT MUNICIPALITY
เทศบาลตำบลก้านเหลือง ยินดีให้บริการ KANLUANG SUBDISTRICT MUNICIPALITY
กิจกรรม
เทศบาลตำบลก้านเหลือง ได้รับมอบเกียรติบัตรเพื่อแสดงว่า เทศบาลตำบลก้านเหลือง มีผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในระดับ A โดยท่านสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น
สอบถาม