เทศบาลตำบลก้านเหลือง    อำเภอแวงน้อย   จังหวัดขอนแก่น
KANLUANG SUBDISTRICT MUNICIPALITY
เทศบาลตำบลก้านเหลือง ยินดีให้บริการ KANLUANG SUBDISTRICT MUNICIPALITY
กิจกรรม
ท่านนายกเทศมนตรี จิระ ยอดเพชร คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พร้อมคณะกรรมการ ได้ลงพื้นที่ตรวจประเมินคุณสมบัติของคนพิการ ตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ประจำปีงบประมาณ 2566 ในวันที่ 9-10 กุมภาพันธ์ 2566 เพื่อเป็นการช่วยเหลือคนพิการที่ยากจนและเดือดร้อน ซ่อมแซมปรับปรุงบ้านคนพิการให้มีบ้านพักอาศัยที่มั่นคงแข็งแรง เหมาะสมกับสภาพความพิการ ส่งเสริมให้มีชีวิตที่ดีขึ้น

ท่านนายกเทศมนตรี  จิระ  ยอดเพชร    คณะผู้บริหาร  สมาชิกสาภาเทศบาล  พร้อมกับคณะกรรมการได้ลงพื้นที่ไปยังบ้านของคนพิการ  เพื่อทำการประเมินบ้านและตรวจสอบคุณสมบัติของคนพิการ  ที่ได้แจ้งความประสงค์ในการยื่นคำขอให้มีการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัย   โดยเทศบาลจะดำเนินการทำเรื่องส่งไปยังสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดขอนแก่น   เพื่อให้ความช่วยเหลือต่อไป

สอบถาม