ด้านหน้า หน้าแรก วิสัยทัศน์ ประวัติความเป็นมา ทำเนียบผู้บริหาร ข้อมูลพื้นฐาน ติดต่อเรา ด้านหลัง
เทศบาลตำบลก้านเหลือง
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์
โครงสร้างหน่วยงาน
นโยบายและแผนงาน
ประเพณีและวัฒนธรรม
สถานะทางการเงิน
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารงานบุคคล
กระดานสนทนา
ร้องเรียนด้านงานบุคคล
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียน การทุจริต
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน
คู่มือประชาชน ตามพรบ.อำนวยความสะดวกฯ
ตลาดงานกรมจัด กองวิจัยตลาดแรงงาน กรมการจัดกางาน
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
สายด่วนของรัฐบาล 1111
กรมส่งเสริมการปกครอง
บุคคล ที่น่ายกย่อง
ตรวจสอบรายชื่อโอนเงินเข้าบัญชีเบี้ยยังชีพ
ตรวจสอบสิทธิเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด
ตรวจสอบสิทธิสวัสดิการของรัฐและสวัสดิการสังคม
องค์กรแห่งการเรียนรู้
facebook เทศบาลตำบลก้านเหลือง
เข้าไลน์กลุ่ม เพื่อถาม-ตอบ
ประกาศจากเทศบาล ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร งานบริการประชาชน กิจการสภาเทศบาล เทศบัญญัติเทศบาล อำนาจหน้าที่
เทศบาลตำบลก้านเหลือง หมู่ 2 ตำบลก้านเหลือง อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น   40230    ติดต่อเทศบาล  โทร./Fax. 043-306138     
ขึ้นทะเบียนรับเบี้ยยังชีพ
ทีมบริหารเทศบาลตำบลก้านเหลือง
ทีมบริหารเทศบาลตำบลก้านเหลือง
ทีมบริหารเทศบาลตำบลก้านเหลือง
ทีมบริหารเทศบาลตำบลก้านเหลือง
ทีมบริหารเทศบาลตำบลก้านเหลือง
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ประกาศผลสอบคัดเลือก
 
ประกาศเทศบาลตำบลก้านเหลือง
เรื่อง  การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้สอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาล
สายงานที่เริ่มต้นจากระดับ ๑ และระดับ ๒ เป็นสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ ๓
................................................   

 
                        ตามประกาศเทศบาลตำบลก้านเหลือง  ลงวันที่ ๘  ตุลาคม  ๒๕๕๖  ได้กำหนดให้มีการรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาลสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ ๑ และระดับ ๒ เป็นสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ ๓   ตั้งแต่วันที่  ๑๘  ตุลาคม  ๒๕๕๖  ถึงวันที่   ๑  พฤศจิกายน  ๒๕๕๖   และดำเนินการสอบคัดเลือกในวันที่  ๒๔  พฤศจิกายน  ๒๕๕๖   ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลก้านเหลือง  ไปแล้วนั้น
                        บัดนี้  การรวมคะแนนภาคความรู้ความสามารถทั่วไป ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะสำหรับตำแหน่ง และภาคความเหมาะสมกับตำแหน่งเสร็จเรียบร้อยแล้ว อาศัยอำนาจตามข้อ ๘๙ แห่งประกาศ ก.ท.จ.ขอนแก่น    เรื่อง  หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล  รวมถึงฉบับแก้ไขเพิ่มเติม  จึงประกาศขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้สอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาลสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ ๑ และระดับ ๒ เป็นสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ ๓ เรียงลำดับจากผู้ได้คะแนนรวมสูงสุดลงมาต่ำสุดตามลำดับ  รายละเอียดตามบัญชีรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้แนบท้ายประกาศนี้  โดยมีเงื่อนไขดังนี้
                        ๑. เทศบาลจะแต่งตั้งผู้สอบคัดเลือกเท่าที่มีตำแหน่งว่าง  โดยผู้ที่อยู่ในลำดับที่ดีกว่าจะได้รับการแต่งตั้งก่อนผู้ที่อยู่ในลำดับถัดไป  ไม่ก่อนคณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น หรือส่วนราชการที่ขอใช้บัญชีสอบคัดเลือก           มีมติเห็นชอบ
๒. บัญชีผู้สอบคัดเลือกให้ใช้ได้ไม่เกิน  ๒ ปี นับแต่วันประกาศขึ้นบัญชี  แต่ถ้ามีการสอบคัดเลือกในตำแหน่งเดียวกันนั้นอีก และได้ขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ใหม่แล้ว บัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ครั้งก่อนเป็นอันยกเลิก
                        ๓. ผู้ได้รับการสอบคัดเลือกรายใดได้รับการขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ตามประกาศนี้  ถ้าผู้นั้นได้แจ้งขอสละสิทธิในการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สอบคัดเลือกได้ให้เป็นอันยกเลิกการขึ้นบัญชีผู้นั้นในบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือก
                        ๔. ผู้ที่ผ่านการสอบคัดเลือกที่ได้รับการขึ้นบัญชีตามประกาศนี้  แต่อยู่ระหว่างหารือ ก.ท. จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ ๓ เมื่อได้รับแจ้งผลการตอบข้อหารือของ ก.ท. ว่ามีคุณสมบัติครบถ้วน และไม่ก่อนวันที่คณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น หรือส่วนราชการที่ขอใช้บัญชีสอบคัดเลือก มีมติเห็นชอบ
                        ๕. การสอบคัดเลือกครั้งนี้  ผู้สอบคัดเลือกได้ ได้ตรวจสอบและรับรองตนเองแล้วว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน   ดังนั้น   หากภายหลังตรวจพบว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน แม้จะเป็นผู้สอบคัดเลือกได้แล้ว    หรือ ได้รับการแต่งตั้งในตำแหน่งที่สอบคัดเลือกได้ไปแล้วก็ตาม   เทศบาลจะรายงานคณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นจังหวัดนั้น ๆ หรือส่วนราชการที่ขอใช้บัญชีสอบคัดเลือก  ให้ความเห็นชอบแต่งตั้งผู้นั้นกลับสู่ตำแหน่งเดิมหรือตำแหน่งอื่นที่มีคุณสมบัติตรงตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง  ที่ ก.ท.กำหนด ซึ่งเป็นตำแหน่งว่างแทน
 
                        จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
 
                                    ประกาศ  ณ  วันที่ ๒๘  เดือน  พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๕๖
 
 
 
                                                                                                                             อุบล  แข็งขยัน
                                                                                                                      (นายอุบล        แข็งขยัน)
                                                                                                              นายกเทศมนตรีตำบลก้านเหลลือง
  
 
บัญชีรายชื่อพนักงานเทศบาลผู้สอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ ๓
(แนบท้ายประกาศเทศบาลตำบลก้านเหลือง  เรื่อง  การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้สอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาลสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ ๑ และระดับ ๒ เป็นสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ ๓   ลงวันที่  ๒๘  เดือน  พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๕๖)
***************

 
๑. ตำแหน่งบุคลากร ๓-๕
เลขประจำตัว ชื่อผู้สมัครสอบ ตำแหน่ง/สังกัด คะแนน(๓๐๐ คะแนน) รวม คิดเป็นร้อยละ ได้ลำดับที่
ภาค ก. ภาค ข. ภาค ค.
๐๑-๐๐๑ นางอัชราภร  ปักโคทานัง จพง.ธุรการ ๔
ทต.ก้านเหลือง 
จ.ขอนแก่น
๗๑ ๖๘ ๘๖.๓๓ ๒๒๕.๓๓ ๗๕.๑๑
๐๑-๐๐๒ นางสาวรวิชา  ตีเมืองสอง จพง.ธุรการ ๕
ทต.โนนศิลา 
จ.ขอนแก่น
๖๖ ๖๒ ๗๔.๖๖ ๒๐๒.๖๖ ๖๗.๕๕
๐๑-๐๐๓ นางสาววารุณี  ชาติมูลตรี จพง.ธุรการ ๓
ทต.ปรุใหญ่ 
จ.นครราชสีมา
๖๗ ๖๙ ๘๒.๖๖ ๒๑๘.๖๖ ๗๒.๘๘
๐๑-๐๐๔ นางสาวนาวิณี  ตีเมืองสอง จพง.ธุรการ ๕
ทต.บ้านโต้น 
จ.ขอนแก่น
๗๒ ๖๔ ๘๐.๓๓ ๒๑๗.๓๓ ๗๒.๔๔
๐๑-๐๐๕ นางสาวปาริชาติ  ชัยมุงคุล จพง.ธุรการ ๔
ทต.พระยืนมิ่งมงคล 
จ.ขอนแก่น
๖๓ ๖๗ ๘๒ ๒๑๒ ๗๐.๖๖
 


๒. ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ ๓-๕
เลขประจำตัว ชื่อผู้สมัครสอบ ตำแหน่ง/สังกัด คะแนน(๓๐๐ คะแนน) รวม คิดเป็นร้อยละ ได้ลำดับที่
ภาค ก. ภาค ข. ภาค ค.
๐๒-๐๐๒ นางวิภารัตน์  รัตมาโสมะ จพง.พัสดุ  ๔
ทต.ก้านเหลือง
 จ.ขอนแก่น
๖๕ ๖๘ ๘๕ ๒๑๘ ๗๒.๖๖
๐๒-๐๐๓ นางนพรัตน์  สะท้านบัว จพง.จัดเก็บรายได้ ๓
ทต.โคกสูงสัมพันธ์ 
จ.ขอนแก่น
๖๗ ๖๕ ๘๒ ๒๑๔ ๗๑.๓๓
๐๒-๐๐๔ นางอรอุมา  อินทร์แสน จพง.พัสดุ  ๔
ทต.ชนบท 
จ.ขอนแก่น
๖๒ ๖๑ ๗๖.๓๓ ๑๙๙.๓๓ ๖๖.๔๔
 
 
 
 
                                                                                                                                       อุบล  แข็งขยัน
                                                                                                                                (นายอุบล      แข็งขยัน)
                                                                                                                         นายกเทศมนตรีตำบลก้านเหลือง
  
KEDSARA DOT COM
bedava porno indir porno indir sex hikayeleri