เทศบาลตำบลก้านเหลือง    อำเภอแวงน้อย   จังหวัดขอนแก่น
KANLUANG SUBDISTRICT MUNICIPALITY
เทศบาลตำบลก้านเหลือง ยินดีให้บริการ KANLUANG SUBDISTRICT MUNICIPALITY
หน่วยบริการประชาชน
ข้อมูลเชิงสถิตติการให้บริการประชาชน เดือนตุลาคม ๒๕๖๔-เดือนมีนาคม ๒๕๖๕ (รอบ ๖ เดือน)