เทศบาลตำบลก้านเหลือง    อำเภอแวงน้อย   จังหวัดขอนแก่น
KANLUANG SUBDISTRICT MUNICIPALITY
เทศบาลตำบลก้านเหลือง ยินดีให้บริการ KANLUANG SUBDISTRICT MUNICIPALITY
เทศบัญญัติเทศบาล
เทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2557
 คำแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภา  เทศบาลตำบลก้านเหลือง

***********************


 
          บัดนี้ ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารของเทศบาลตำบลก้านเหลือง   จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาเทศบาลตำบลก้านเหลืองอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้นในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลก้านเหลือง   จึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลัง   ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557  ดังต่อไปนี้
 
1. สถานะการคลัง        
   1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป  
          ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ณ วันที่  31 กรกฎาคม  พ.ศ.  2556  เทศบาลตำบลก้านเหลืองมีสถานะการเงินดังนี้
          ณ วันที่  31 กรกฎาคม  พ.ศ.  2556 
          1.1.1 เงินฝากธนาคารทั้งสิ้น   26,628,020.96  บาท
          1.1.2 เงินสะสม  6,723,966.31 บาท
          1.1.3 ทุนสำรองเงินสะสม  4,895,899.18 บาท
          1.1.4 รายการกันเงินไว้แบบก่อหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน ........-.............โครงการ  
                 รวม …………-…………… บาท
          1.1.5 รายการที่ได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน  จำนวน ……-……… โครงการ             รวม …………-……………… บาท
          1.1.6 เงินกู้คงค้าง ……………-……………… บาท

2. การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ 2556
    (1) รายรับจริงทั้งสิ้น  29,455,476.26  บาท  ประกอบด้วย
          หมวดภาษีอากร                                                                     187,671.45    บาท
          หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต                                         32,311        บาท
          หมวดรายได้จากทรัพย์สิน                                                          207,312.11    บาท
          หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์                                             -        บาท
          หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด                                                               425,820         บาท
          หมวดรายได้จากทุน                                                                          -        บาท
          หมวดภาษีจัดสรร                                                                   17,214,051     บาท
          หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป                                                                7,334,806     บาท
  (2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์  4,053,504  บาท
  (3) รายจ่ายจริง  จำนวน   18,754,201.51 บาท  ประกอบด้วย
          งบกลาง              936,086        บาท
          งบบุคลากร  (หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจำ และค่าจ้างชั่วคราว)         4,846,097              บาท
          งบดำเนินงาน (หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ และหมวดค่าสาธารณูปโภค)  4,767,255.26  บาท
          งบลงทุน  (หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)           4,730,144              บาท
          งบรายจ่ายอื่น  (หมวดรายจ่ายอื่น)                   -                 บาท
          งบเงินอุดหนุน  (หมวดเงินอุดหนุน)