เทศบาลตำบลก้านเหลือง    อำเภอแวงน้อย   จังหวัดขอนแก่น
KANLUANG SUBDISTRICT MUNICIPALITY
เทศบาลตำบลก้านเหลือง ยินดีให้บริการ KANLUANG SUBDISTRICT MUNICIPALITY
เทศบัญญัติเทศบาล
ด้วยเทศบาลตำบลก้านเหลือง ได้จัดทำร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒  เพื่อใช้ในการบริหารราชการของเทศบาลตำบลก้านเหลือง ต่อไป
ด้วยเทศบาลตำบลก้านเหลือง ได้จัดทำร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑  เพื่อใช้ในการบริหารราชการของเทศบาลตำบลก้านเหลือง ต่อไป
ด้วยเทศบาลตำบลก้านเหลือง ได้จัดทำร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐  เพื่อใช้ในการบริหารราชการของเทศบาลตำบลก้านเหลือง ต่อไป
เทศบัญญัติ
เรื่อง
งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.  2558
 
ของ
 
เทศบาลตำบลก้านเหลือง
อำเภอแวงน้อย     จังหวัดขอนแก่น
ประกาศใช้เทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๕๗
http://www.tessabankanluang.go.th/customers/content/download/download-15.pdf
 
สอบถาม