เทศบาลตำบลก้านเหลือง    อำเภอแวงน้อย   จังหวัดขอนแก่น
KANLUANG SUBDISTRICT MUNICIPALITY
เทศบาลตำบลก้านเหลือง ยินดีให้บริการ KANLUANG SUBDISTRICT MUNICIPALITY
ประวัติความเป็นมา
ประวัติหมู่ 1 บ้านก้านเหลือง
            เมื่อประมาณ 150 ปี ที่ผ่านมานายจันทร์โคตร นายพรานล่าสัตว์ป่าชาวจังหวัดมหาสารคาม        ได้ออกมาล่าสัตว์  จนมาพบพื้นที่ที่อุดมสมบรูณ์ และทำเลที่ทำมาหากิน เมื่อกลับถึงจังหวัดมหาสารคามจึงได้ชักชวนญาติพี่น้องอพยพรอนแรมเรื่อยมา แต่ก็มีบางครอบครัวลงหลักปักฐานตามหมู่บ้านรายทางที่ผ่านมา        นายจันทร์โคตรและญาติพี่น้องที่เหลือจึงเลือกที่ดอน  ทางทิศเหนือของแอ่งน้ำใหญ่เป็นที่ตั้งหมู่บ้านซึ่งบริเวณ    รอบ ๆ แอ่งน้ำใหญ่นี้  มีต้นไม้ยืนต้นชนิดหนึ่งขึ้นอยู่อย่างหนาแน่นชื่อว่า ต้นก้านเหลือง จึงได้พร้อมใจกันตั้งชื่อหมู่บ้านว่าบ้าน  บ้านก้านเหลือง
บ้านก้านเหลืองเมื่อเริ่มก่อตั้งขึ้นอยู่ในการปกครองของ ตำบลแวงน้อย  อำเภอพล  จังหวัดขอนแก่น และบ้านก้านเหลืองก็เจริญเติบโตมาเรื่อย ๆ จนเมื่อ พ.ศ. 2516  ตำบลแวงน้อยได้ยกฐานะขึ้นเป็นอำเภอแวงน้อย บ้านก้านเหลืองจึงได้ยกฐานะขึ้นเป็น  ตำบลก้านเหลือง มาจนถึงปัจจุบัน 

รายชื่อผู้ใหญ่บ้านที่สืบทอดกันมาดังนี้
1.นายสิงห์  ไม่ทราบนามสกุล                                           2.นายอ้ม  ดวงโพธิ์คา
3.นายพาโว  แพงทุย                                                      4.นายภู  มหาวงษ์
5.นายผาย  จวนสาง                                                      6.นายไวย์  เหง่าศรี
7.นายลี  ชัยสิทธิ์                                                           8.นายเถื่อน  เสนาเพ็ง
9.นายล้วน   ทับพิมล                                                       10.นายล้วน  ดีพรม ( สมัย ที่ 1 )
11.นายบุญพรม   คำโส                                                    12.นายล้วน  ดีพรม ( สมัยที่ 2 )
13.นายผ่าน  ทุมคำ ( คนปัจจุบัน )

ที่ตั้งชุมชน
บ้านก้านเหลือง  หมู่ที่ 1   อยู่ในเขตปกครองของตำบลก้านเหลือง  อำเภอแวงน้อย  จังหวัดขอนแก่น  การเดินทางเข้าสู่หมู่บ้านจากศาลากลางจังหวัดขอนแก่นสามารถเดินทางโดยรถยนต์ส่วนตัวหรือรถยนต์โดยสารประจำทางโดยใช้เส้นทางหลวงหมายเลข   2 
สายกรุงเทพฯ  - หนองคาย   การเดินทางจากศาลากลางจังหวัดขอนแก่นไปทางทิศใต้  ผ่านอำเภอบ้านไผ่   อำเภอพล  รวมระยะทางประมาณ  70   กิโลเมตร  จากอำเภอพล  ไปยังบ้านก้านเหลือง หมู่  1  ระยะทาง  16  กิโลเมตร

อาณาเขตติดต่อ
ทิศเหนือ        ติดต่อกับ    บ้านโคกสูง  หมู่  2
ทิศใต้             ติดต่อกับ    บ้านหนองแก หมู่  9
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ    บ้านหญ้าคา  หมู่  3
ทิศตะวันตก    ติดต่อกับ    บ้านโสกน้ำขาว  หมู่  6 
สอบถาม