เทศบาลตำบลก้านเหลือง    อำเภอแวงน้อย   จังหวัดขอนแก่น
KANLUANG SUBDISTRICT MUNICIPALITY
เทศบาลตำบลก้านเหลือง ยินดีให้บริการ KANLUANG SUBDISTRICT MUNICIPALITY
วิสัยทัศน์
วิสัยทัศน์ (VISION) การพัฒนาเทศบาลตำบลก้านเหลือง 

 
เทศบาลตำบลก้านเหลือง              สร้างเมืองให้น่าอยู่
ควบคู่พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน       สืบสานประเพณีวัฒนธรรม
น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง              เคียงคู่ชุมชนเข้มแข็ง

พันธกิจ
1
1. เสริมสร้างชุมชนให้เข้มแข็ง  ประชาชนมีความสุข
2. พัฒนาให้เป็นและเป็นต้นแบบของการพัฒนา  บริหารแบบบูรณาการ
3. พัฒนาให้เป็นศูนย์กลางของภูมิภาคทั้งด้านเศรษฐกิจ  การคมนาคมและการพัฒนาทรัพยากรณ์มนุษย์