เทศบาลตำบลก้านเหลือง    อำเภอแวงน้อย   จังหวัดขอนแก่น
KANLUANG SUBDISTRICT MUNICIPALITY
เทศบาลตำบลก้านเหลือง ยินดีให้บริการ KANLUANG SUBDISTRICT MUNICIPALITY
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 • โครงสร้างองค์กร ม.7(1)
 • อำนาจหน้าที่ ม.7(2)
 • สถานที่ติดต่อ ม.7(3)
 • กฎ มติ คณะรัฐมนตรี ที่เกี่ยวข้อง ม.7(4)
 • ผลการพิจารณาฯ ม.9(1)
 • นโยบายหรือการตีความ ม.9(2)
 • แผนงาน โครงการ งบประมาณ ม.9(3)
 • คู่มือหรือคำสั่ง ม.9(4)
 • สรุปผลจิตเวชของผม
 • ขอรายการภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
 • ตำแหน่งอะไร ทำไมบำนาญเยอะจัง
 • บัญชีรายรับ-รายจ่าย  ของโรงเรียน