เทศบาลตำบลก้านเหลือง    อำเภอแวงน้อย   จังหวัดขอนแก่น
KANLUANG SUBDISTRICT MUNICIPALITY
เทศบาลตำบลก้านเหลือง ยินดีให้บริการ KANLUANG SUBDISTRICT MUNICIPALITY
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
  • โครงสร้างองค์กร ม.7(1)
  • อำนาจหน้าที่ ม.7(2)
  • สถานที่ติดต่อ ม.7(3)
  • กฎ มติ คณะรัฐมนตรี ที่เกี่ยวข้อง ม.7(4)
  • ผลการพิจารณาฯ ม.9(1)
  • สรุปผลจิตเวชของผม
  • ขอรายการภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
  • ตำแหน่งอะไร ทำไมบำนาญเยอะจัง
  • บัญชีรายรับ-รายจ่าย  ของโรงเรียน
สอบถาม