ด้านหน้า หน้าแรก วิสัยทัศน์ ประวัติความเป็นมา ทำเนียบผู้บริหาร ข้อมูลพื้นฐาน ติดต่อเรา ด้านหลัง
เทศบาลตำบลก้านเหลือง
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์
โครงสร้างหน่วยงาน
นโยบายและแผนงาน
งานควบคุมภายใน
รายงานการปฏิบัติงาน ประจำปี
ประเพณีและวัฒนธรรม
สถานะทางการเงิน
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารงานบุคคล
กระดานสนทนา
ร้องเรียนด้านงานบุคคล
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียน การทุจริต
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
ระบบสารบรรณ อิเล็กทรอนิกส์
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
E-Service
ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน
คู่มือประชาชน ตามพรบ.อำนวยความสะดวกฯ
ตลาดงานกรมจัด กองวิจัยตลาดแรงงาน กรมการจัดกางาน
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
สายด่วนของรัฐบาล 1111
กรมส่งเสริมการปกครอง
บุคคล ที่น่ายกย่อง
ตรวจสอบรายชื่อโอนเงินเข้าบัญชีเบี้ยยังชีพ
ตรวจสอบสิทธิเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด
ตรวจสอบสิทธิสวัสดิการของรัฐและสวัสดิการสังคม
facebook เทศบาลตำบลก้านเหลือง
เข้าไลน์กลุ่ม เพื่อถาม-ตอบ
ประกาศจากเทศบาล ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร งานบริการประชาชน กิจการสภาเทศบาล เทศบัญญัติเทศบาล อำนาจหน้าที่
เทศบาลตำบลก้านเหลือง หมู่ 2 ตำบลก้านเหลือง อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น   40230    ติดต่อเทศบาล  โทร./Fax. 043-306138     
สถานะทางการเงิน‏
 
รายงานการเงินตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายภาครัฐขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
 
รายงานการรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
 
รายงานผลการใช้จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ 2564 (วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2564)
 
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
 
ประกาศเทศบาลตำบลก้านเหลือง เรื่อง รายงานการรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
 
รายงานผลการใช้จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ 2563
 
รายงานผลการใช้จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ 2563 เทศบาลตำบลก้านเหลือง อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2563
 
รายงานผลการใช้จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ 2562 เทศบาลตำบลก้านเหลือง อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 29 กันยายน 2562
 
งบแสดงฐานะทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2562 (ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
งบแสดงฐานะทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2562 (ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
 
งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2562
 
งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ เงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม
 
งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับและเงินสะสม
 
รายงานรายจ่ายในการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับตามแผนงานรวม ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2562
 
รายงานรายจ่ายในการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2562
 
รายงานผลการใช้จ่ายเงิน  ประจำปีงบประมาณ 2561
รายงานผลการใช้จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ 2561
ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2560  -  29  กันยายน 2561   (ราย  12  เดือน)
 
รายงานผลการใช้จ่ายเงิน  ประจำปีงบประมาณ 2561
รายงานผลการใช้จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ 2561
ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2560 - 31 มีนาคม  2561  (รอบ 6 เดือน)
 
งบแสดงสถานฐะทางการเงิน  ประจำปีงบประมาณ 2560
งบแสดงสถานฐะทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2560
 
งบแสดงสถานะทางการเงิน  ประจำปีงบประมาณ 2559
งบแสดงสถานะทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2559
 
งบแสดงสถานะการเงิน  ประจำปีงบประมาณ 2556
งบแสดงสถานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2556
  • งบดุล  งบทร้พย์สิน เงินสดและเงินฝากธนาคาร เงินรับฝาก รายจ่ายค้างจ่าย  
  • เงินอุดหนุนเฉพาะกิจค้างจ่าย งบแสดงผลการดำเนินงาน  งบเงินสะสม
  • รายงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 
ข้อมูลทางการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2555
ข้อมูลทางการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2555
 
งบสถานะการเงิน  ประจำปี 2555
งบสถานะการเงิน ประจำปี 2555
งบรายรับ - รายจ่ายตามงบประมาณ ประจำปี พ.ศ.2555 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2554 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2555
 
งบสถานะการเงิน ประจำปี 2554
งบสถานะการเงิน ประจำปี 2554
งบรายรับ - รายจ่ายตามงบประมาณ ประจำปี พ.ศ.2554 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2553 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2554 
 
KEDSARA DOT COM