เทศบาลตำบลก้านเหลือง    อำเภอแวงน้อย   จังหวัดขอนแก่น
KANLUANG SUBDISTRICT MUNICIPALITY
เทศบาลตำบลก้านเหลือง ยินดีให้บริการ KANLUANG SUBDISTRICT MUNICIPALITY
สถานะทางการเงิน‏
ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2560  -  29  กันยายน 2561   (ราย  12  เดือน)
ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2560 - 31 มีนาคม  2561  (รอบ 6 เดือน)
  • งบดุล  งบทร้พย์สิน เงินสดและเงินฝากธนาคาร เงินรับฝาก รายจ่ายค้างจ่าย  
  • เงินอุดหนุนเฉพาะกิจค้างจ่าย งบแสดงผลการดำเนินงาน  งบเงินสะสม
  • รายงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
งบรายรับ - รายจ่ายตามงบประมาณ ประจำปี พ.ศ.2555 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2554 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2555
งบรายรับ - รายจ่ายตามงบประมาณ ประจำปี พ.ศ.2554 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2553 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2554 
สอบถาม