เทศบาลตำบลก้านเหลือง    อำเภอแวงน้อย   จังหวัดขอนแก่น
KANLUANG SUBDISTRICT MUNICIPALITY
เทศบาลตำบลก้านเหลือง ยินดีให้บริการ KANLUANG SUBDISTRICT MUNICIPALITY
สถานะทางการเงิน‏
รายงานผลการใช้จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ 2561
รายงานผลการใช้จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ 2561
เทศบาลตำบลก้านเหลือง อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น
วันที่  1  ตุลาคม  2560  ถึง  29  กันยายน   2561
  งบประมาณตามเทศบัญญัติประจำปี               
กอง/แผนงาน/งาน  งบประมาณตั้งไว้  งบประมาณใช้ไป งบประมาณคงเหลือ
ด้านบริหารทั่วไป            
  แผนงานบริหารงานทั่วไป            9,786,820.00         8,509,888.57          1,276,931.43
  แผนงานบริหารงานคลัง            2,539,880.00         2,301,203.00             238,677.00
  แผนงานการรักษาความสงบภายใน            1,395,040.00         1,154,416.00             240,624.00
ด้านบริการชุมชนและสังคม      
  แผนงานการศึกษา            8,329,704.00         6,798,162.54          1,531,541.46
  แผนงานสาธารณสุข            3,010,380.00         2,351,063.00             659,317.00
  แผนงานสังคมสงเคราะห์              265,060.00           196,754.00               68,306.00
  แผนงานเคหะและชุมชน            1,968,620.00         1,440,101.00             528,519.00
  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน              670,640.00           419,778.00             250,862.00
  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ            1,308,000.00         1,235,060.00               72,940.00
ด้านการเศรษฐกิจ      
  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา            5,618,000.00         3,023,315.20          2,594,684.80
  แผนงานการเกษตร              355,000.00           282,840.00               72,160.00
ด้านการดำเนินงานอื่น      
  แผนงานงบกลาง          18,652,856.00       17,096,248.50          1,556,607.50
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น          53,900,000.00       44,808,829.81          9,091,170.19
                 
  จ่ายขาดเงินสะสม              
กอง/แผนงาน/งาน  งบประมาณที่ขอจ่าย  งบประมาณใช้ไป งบประมาณคงเหลือ
ด้านการเศรษฐกิจ      
  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา            8,721,109.00         8,721,109.00                          -  
         
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น              8,721,109.00           8,721,109.00                          -