ด้านหน้า หน้าแรก วิสัยทัศน์ ประวัติความเป็นมา ทำเนียบผู้บริหาร ข้อมูลพื้นฐาน ติดต่อเรา ด้านหลัง
เทศบาลตำบลก้านเหลือง
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์
โครงสร้างหน่วยงาน
นโยบายและแผนงาน
ประเพณีและวัฒนธรรม
สถานะทางการเงิน
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารงานบุคคล
กระดานสนทนา
ร้องเรียนด้านงานบุคคล
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียน การทุจริต
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน
คู่มือประชาชน ตามพรบ.อำนวยความสะดวกฯ
ตลาดงานกรมจัด กองวิจัยตลาดแรงงาน กรมการจัดกางาน
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
สายด่วนของรัฐบาล 1111
กรมส่งเสริมการปกครอง
บุคคล ที่น่ายกย่อง
ตรวจสอบรายชื่อโอนเงินเข้าบัญชีเบี้ยยังชีพ
ตรวจสอบสิทธิเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด
ตรวจสอบสิทธิสวัสดิการของรัฐและสวัสดิการสังคม
องค์กรแห่งการเรียนรู้
facebook เทศบาลตำบลก้านเหลือง
เข้าไลน์กลุ่ม เพื่อถาม-ตอบ
ประกาศจากเทศบาล ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร งานบริการประชาชน กิจการสภาเทศบาล เทศบัญญัติเทศบาล อำนาจหน้าที่
เทศบาลตำบลก้านเหลือง หมู่ 2 ตำบลก้านเหลือง อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น   40230    ติดต่อเทศบาล  โทร./Fax. 043-306138     
ขึ้นทะเบียนรับเบี้ยยังชีพ
ทีมบริหารเทศบาลตำบลก้านเหลือง
ทีมบริหารเทศบาลตำบลก้านเหลือง
ทีมบริหารเทศบาลตำบลก้านเหลือง
ทีมบริหารเทศบาลตำบลก้านเหลือง
ทีมบริหารเทศบาลตำบลก้านเหลือง
ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน
 
 
 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2560   โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่  30  กันยายน  2560  เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    และกระทรวงมหาดไทยได้มีหนังสือ  ด่วนที่สุด  ที่  มท 0810.7/ว 6768  เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ลงวันที่  29  พฤศจิกายน  2560  เพื่อแจ้งเวียนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถือปฏิบัติ

      เทศบาลตำบลก้านเหลือง   จึงได้ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชน  และดำเนินการจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือประชาชนของเทศบาลตำบลก้านเหลือง    เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2560  ซึ่งกำหนดไว้ในหมวด  2  ข้อ  8  และหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทย

           ทั้งนี้  ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลก้านเหลือง   สามารถลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือตามแบบฟอร์มที่กำหนด  และส่งให้ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน เทศบาลตำบลก้านเหลือง  เพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ต่อไป ตามระเบียบ กฎหมายกำหนด    โดยสามารถส่งเรื่องขอความช่วยเหลือได้ตามช่องทาง ดังนี้ 
            1.  สำนักปลัดเทศบาลตำบลก้านเหลือง  ชั้น 2  อาคารสำนักงานเทศบาลตำบลก้านเหลือง
            2. เว็บไซต์ www.tessabankanluang.go.th หัวข้อ "ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน"   หรือ  "ร้องทุกข์ร้องเรียน"
            3. เฟสบุ๊ค  http://facebook.com/tessabankanluang
            4. email : info@tessabankanluang.go.th
            5. โทรศัพท์ 043-306138


(รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้)
แบบลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือของประชาชน (กรณีร้องขอด้วยผู้แทน)
 
คำสั่งเทศบาลตำบลก้านเหลือง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชน
 
ประกาศเทศบาลตำบลก้านเหลือง เรื่อง จัดตั้งศุนย์ช่วยเหลือประชาชนของเทศบาลตำบลก้านเหลือง
 
KEDSARA DOT COM
bedava porno indir porno indir sex hikayeleri