เทศบาลตำบลก้านเหลือง    อำเภอแวงน้อย   จังหวัดขอนแก่น
KANLUANG SUBDISTRICT MUNICIPALITY
เทศบาลตำบลก้านเหลือง ยินดีให้บริการ KANLUANG SUBDISTRICT MUNICIPALITY
กิจกรรม
ชุดการแสดง ที่มีเนื้อหาและเรื่องราวถึงความสำคัญ การเรียนรู้สิ่งสำคัญหลายมิติทั้งด้านคุณค่า ความต่อเนื่องและการพัฒนาต่อยอดภูมิปัญญา ศิลปะวัฒนธรรมเพื่อนำเสนอ Soft Power ศิลปะการแสดงเพื่อขับเคลื่อนสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ขับเคลื่อนและพัฒนาศักยภาพได้อย่างต่อเนื่อง ตลอดจนสามารถพัฒนาต่อไปได้ตามบริบทที่ควรจะเป็น จากแรงพลักดันของเทศบาลตำบลก้านเหลือง ที่สนับสนุนให้นำเรื่องราวตำนานพื้นถิ่นในอดีตมาสร้างสรรค์ จากแรงศรัทธาของพระพุทธศาสนา ประวัติของหลวงปู่วรพรตวิธาน มานำเสนอในรูปแบบสื่อผสม ในการแสดงงานเปลี่ยนผ้าจีวรหลวงปู่วรพรตวิธาน ประจำปี 2567 ในชุด …ตำนานคู่บ้าน อริยสงฆ์คู่เมือง
12 3 4
สอบถาม