เทศบาลตำบลก้านเหลือง    อำเภอแวงน้อย   จังหวัดขอนแก่น
KANLUANG SUBDISTRICT MUNICIPALITY
เทศบาลตำบลก้านเหลือง ยินดีให้บริการ KANLUANG SUBDISTRICT MUNICIPALITY
ประวัติความเป็นมา

ประวัติความเป็นมาเทศบาลตำบลก้านเหลือง

         ตำบลก้านเหลืองเป็นตำบลหนึ่งในหกตำบลของอำเภอแวงน้อย ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของอำเภอแวงน้อย ห่างจากตัวอำเภอแวงน้อย ประมาณ 11  กิโลเมตร ได้รับยกฐานะเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลก้านเหลือง ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบล เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2539   ประกาศในหนังสือราชกิจจานุเบกษา เล่มที่   113 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2539 และได้ยกฐานะขึ้นเป็นเทศบาลตำบลก้านเหลือง ตามประกาศกระทรวงมหาดไทยเรื่อง จัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลก้านเหลือง อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น เป็นเทศบาลตำบลก้านเหลือง    ลงวันที่ 27 ตุลาคม พ.ศ.   2552
 

ประวัติความเป็นมาทั้ง 14 หมู่บ้าน

บ้านตลาด  หมู่  8  ตำบลก้านเหลือง  อำเภอแวงน้อย  จังหวัดขอนแก่น  ได้ตั้งหมู่บ้าน  เมื่อ  พ.ศ.  246   โดยการนำของนายหลี  เกิดศักดิ์  นายจินดา  นันทะ 
เดิมมีอยู่ว่ามีนายมูล  อามาตย์  เป็นคนชาวจังหวัดร้อยเอ็ด  ช่วงนั้นบ้านเมืองเกิดความแห้งแล้งติดต่อกันหลายปี  ท่านจึงได้ย้ายครอบครัวมาอยู่บ้านหนองแขม ม.3 ต.แวงน้อย (สมัยก่อนขึ้นอำเภอพล) 
บ้านบะแหบ  ก่อตั้งเมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2458 ตรงกับวันเสาร์  แรม 14  ค่ำ เดือน 11 ปีเถาะ ตรงกับรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว  รัชกาลที่ 6  
บ้านโนนศาลา  หมู่ที่ 11   ตำบลก้านเหลือง ได้ตั้งหมู่บ้านเมื่อ พ.ศ.2489  โดยแยกออกจากบ้านโนนหอม  หมู่ที่  8  ตำบลเพ็กใหญ่    
บ้านก้านเหลืองหนองแวง  ม. 12 ต.ก้านเหลือง  มีสภาพเป็นพื้นที่ราบ เหมาะแก่การทำการเกษตรและเลี้ยงสัตว์  มีหนองน้ำติดอยู่กับหมู่บ้าน 
บ้านหญ้าคา  หมู่ที่ 13  ตำบลก้านเหลือง  อำเภอแวงน้อย  แต่เดิม คือ โนนหญ้าคา เพราะแต่ก่อนมีต้นหญ้าคาเต็มไปหมด  คุ้มหญ้าคาเป็นคุ้มที่มีผู้คนอพยพมาอยู่ต่อจากบ้านบะแหบ 
                   เมื่อประมาณ 150 ปี ที่ผ่านมานายจันทร์โคตร นายพรานล่าสัตว์ป่าชาวจังหวัดมหาสารคาม        ได้ออกมาล่าสัตว์  จนมาพบพื้นที่ที่อุดมสมบรูณ์ 
       บ้านโคกสูง  หมู่ที่ 2  ตำบลก้านเหลือง ได้ก่อตั้งหมู่บ้านเมื่อ พ.ศ.2459 โดยแยกออกจากบ้านก้านเหลือง หมู่ที่ 1
ประวัติความเป็นมาของบ้านหนองโก  ในอดีตและปัจจุบันบ้านหนองโก  ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี  พ.ศ.  2457  โดยการนำของนายแก้วศรีไว  พิมเก  
บ้านโสกกระหนวน  เริ่มก่อตั้งเมื่อปี  พ.ศ.  2461  ซึ่งย้ายถิ่นฐานมาจากบ้านใหม่นาเพียง  อำเภอแวงใหญ่   จังหวัดขอนแก่น โดยมีพ่อมี    แม่เข็ม  เค้าแก้ว 
บ้านโคกใหญ่  ม.5  ต.ก้านเหลือง  อ.แวงน้อย  จ.ขอนแก่น  ตั้งเมื่อประมาณปี  พ.ศ.  2475     โดยการนำของ  พ่อเป่  ช่วยนา   
บ้านโสกน้ำขาว  หมู่ที่ 6  ตำบลก้านเหลือง เดิมได้จัดตั้งหมู่บ้านเมื่อ พ.ศ. 2478 เดิมชื่อบ้านเหมือดแอ่แง่ลึก
บ้านหนองสองห้อง  หมู่ที่ 7 ตำบลก้านเหลือง ได้ตั้งหมู่บ้านเมื่อ พ.ศ.2453 โดยการนำของนาย กัลหา   นางทองดี   ช่วยนา  นายแสง  
บ้านสวนยา  หมู่ที่ 14  ตำบลก้านเหลือง เดิมได้ขึ้นอยู่กับบ้านบะแหบหมู่ 10 ซึ่งมีทั้งหมด 4 คุ้ม คือ 
สอบถาม