เทศบาลตำบลก้านเหลือง    อำเภอแวงน้อย   จังหวัดขอนแก่น
KANLUANG SUBDISTRICT MUNICIPALITY
เทศบาลตำบลก้านเหลือง ยินดีให้บริการ KANLUANG SUBDISTRICT MUNICIPALITY
ประวัติความเป็นมา
ประวัติหมู่ 2 บ้านโคกสูง
       บ้านโคกสูง  หมู่ที่ 2  ตำบลก้านเหลือง ได้ก่อตั้งหมู่บ้านเมื่อ พ.ศ.2459 โดยแยกออกจากบ้านก้านเหลือง หมู่ที่ 1   ซึ่งมีนายตา  กอผจญ  ได้พาชาวบ้านอพยพย้ายถิ่นฐานมาตั้งบ้านเรือนในที่  ที่เป็นเนินสูง จึงได้ตั้งชื่อว่า  บ้านโคกสูง ตั้งแต่นั้นมา 

โดยมีผู้ใหญ่บ้านดำรงตำแหน่งตามลำดับ  ดังนี้
1.นายตา  กอผจญ  เป็นผู้ใหญ่บ้านคนแรก
2.นายอินทร์   วรรณโชติ
3.นายสิม   จันทร์สม
4.นายผาย  จวนสาง
5.นายสนุก  สะกิดขวา
6.นายลา   โยธานันท์
7.นายเติม  สีโย
8.นายวาสนา   จันทร์สม
9.นายสม  สุวรรณศรี    คนปัจจุบัน
 
ที่ตั้งชุมชน
บ้านโคกสูง   หมู่ที่ 2   อยู่ในเขตปกครองของตำบลก้านเหลือง  อำเภอแวงน้อย  จังหวัดขอนแก่น  การเดินทางเข้าสู่หมู่บ้านจากศาลากลางจังหวัดขอนแก่นสามารถเดินทางโดยรถยนต์ส่วนตัวหรือรถยนต์โดยสารประจำทางโดยใช้เส้นทางหลวงหมายเลข  2  สาย กรุงเทพฯ -  หนองคาย     จากศาลากลางจังหวัดขอนแก่นไปทางทิศใต้ ผ่านอำเภอบ้านไผ่   อำเภอพล    รวมระยะทาง  80     กิโลเมตร     

อาณาเขตติดต่อ
ทิศเหนือ        ติดต่อกับ   บ้านโสกกระหนวน หมู่ที่ 4 ต.ก้านเหลือง  อ.แวงน้อย
ทิศใต้             ติดต่อกับ   บ้านก้านเหลือง  หมู่ที่ 1  ต.ก้านเหลือง   อ.แวงน้อย
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ  บ้านโสกน้ำขาว  หมู่ที่  6  ต.ก้านเหลือง  อ.แวงน้อย
ทิศตะวันตก    ติดต่อกับ  บ้านโคกกลาง  ต.เพ็กใหญ่  อ.พล 
 
สอบถาม