เทศบาลตำบลก้านเหลือง    อำเภอแวงน้อย   จังหวัดขอนแก่น
KANLUANG SUBDISTRICT MUNICIPALITY
เทศบาลตำบลก้านเหลือง ยินดีให้บริการ KANLUANG SUBDISTRICT MUNICIPALITY
ข้อมูลพื้นฐานและสภาพทั่วไป
เทศบาลตำบลก้านเหลือง ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของอำเภอแวงน้อย  ห่างจากตัวอำเภอแวงน้อย ประมาณ 11 กิโลเมตร            

อาณาเขตติดต่อ
            ทิศเหนือ           ติดต่อกับตำบลโนนทองและตำบลใหม่นาเพียง
                                      อำเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น
            ทิศตะวันออก     ติดต่อกับตำบลเพ็กใหญ่ และตำบลลอมคอม
                                      อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น
            ทิศใต้                ติดต่อกับตำบลแวงน้อย
                                      อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น
            ทิศตะวันตก       ติดต่อกับตำบลท่านางแนว อำเภอแวงน้อย
                                      จังหวัดขอนแก่น
 
เนื้อที่
            เทศบาลตำบลก้านเหลือง มีพื้นที่ประมาณ 59.51 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 37,258 ไร่ มีลักษณะภูมิประเทศที่ราบดินเหนียวบนทราย พื้นที่ตอนบนเป็นป่าสาธารณะ และเป็นภูเขา พื้นที่ตอนกลางและตอนล่างเป็นที่ลุ่มเหมาะแก่การเพราะปลูก มีแหล่งน้ำตามธรรมชาติที่สำคัญคือ ลำห้วยตะกั่ว ลำห้วยพระเจ้า ลำห้วยหินแตก ลำห้วยหินลอด และลำห้วยโสกราช และหนองน้ำสาธารณะต่าง ๆ เป็นต้น
 
ด้านการศึกษา   ด้านสถาบันและองค์กรศาสนา
ประชากรส่วนใหญ่มีอาชีพทำนาเป็นหลัก  นอกจากนี้ยังมีอาชีพเสริม  เช่น  ปลูกผักสวนครัว  เลี้ยงไหม  ทอผ้า  ปลูกเห็ด  ทำขนม 
ด้านการคมนาคม  การโทรคมนาคม  การไฟฟ้า  และแหล่งน้ำธรรมชาติ
จำนวนบุคลากรเทศบาล   ระดับการศึกษาบุคลากร  รายได้เทศบาล  และมวลชนจัดตั้ง