เทศบาลตำบลก้านเหลือง    อำเภอแวงน้อย   จังหวัดขอนแก่น
KANLUANG SUBDISTRICT MUNICIPALITY
เทศบาลตำบลก้านเหลือง ยินดีให้บริการ KANLUANG SUBDISTRICT MUNICIPALITY
ข้อมูลพื้นฐานและสภาพทั่วไป
ศักยภาพในตำบล และข้อมูลด้านอื่นๆ
ศักยภาพในตำบล       ศักยภาพของเทศบาลตำบลก้านเหลือง 
(1)  จำนวนบุคลากร
        จำนวน  68 คน
         ข้าราชการ  จำนวน  20  คน
         ลูกจ้างประจำ  จำนวน  1 คน
         พนักงานจ้างภารกิจ  จำนวน  18 คน
         พนังกานจ้างทั่วไป  จำนวน 4 คน
         ครู  จำนวน  4 คน
        ลูกจ้างเหมาบริการ    21  คน


มวลชนจัดตั้ง
         อาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐาน ( อสม. )   14    หมู่บ้าน  จำนวน  165 คน
         กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต       14    หมู่บ้าน
  • ศูนย์สาธิตการตลาดร้านค้าชุมชน  5  หมู่บ้าน 
  • อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) จำนวน    194  คน
         ลูกเสือชาวบ้าน  จำนวน  130  คน 
สอบถาม