เทศบาลตำบลก้านเหลือง    อำเภอแวงน้อย   จังหวัดขอนแก่น
KANLUANG SUBDISTRICT MUNICIPALITY
เทศบาลตำบลก้านเหลือง ยินดีให้บริการ KANLUANG SUBDISTRICT MUNICIPALITY
หน่วยบริการประชาชน
เบอร์โทรติดต่อ  
แพทย์ฉุกเฉิน   โทร.  1669
รถกู้ชีพเทศบาลตำบลก้านเหลือง  โทร. 086-2353574
เบอร์โทรติดต่อ  
นายจิระ ยอดเพชร  ตำแหน่งนายกเทศมนตรีตำบลก้านเหลือง  โทรศัพท์  085-7534499
จ่าเอกธีรวัฒน์ เนียรกระโทก      ตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายปกครอง  โทรศัพท์  092-4787469
นายชิตวาณิช    ทวยเทียง     ตำแหน่งนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย   โทรศัพท์   095-6646601

เบอร์โทรติดต่อ  
พันจ่าเอกนฐพงศ์    เนยไธสง   ตำแหน่งผู้อำนวยการกองสาธารณสุข   โทรศัพท์  091-0578080
นายปริญญา คำไขสอน ตำแหน่งนักวิชาการสุขาภิบาล โทรศัพท์ 081-4515543
เบอร์โทรติดต่อ  
นายจิระ ยอดเพชร  ตำแหน่งนายกเทศมนตรีตำบลก้านเหลือง  โทรศัพท์  085-7534499
นายเอกพล จำปาสาร ตำแหน่งผู้อำนวยการกองช่าง โทรศัพท์ 091-0642508
กรุณาติดต่อ : งานพัสดุ กองคลัง เทศบาลตำบลก้านเหลือง
บทที่ 1  บทนำ
 • ความสำคัญของปัญหา
 • โจทย์วิจัย
 • วัตถุประสงค์การวิจัย
 • ระเบียบวิธีการวิจัย
 • ขอบเขตการวิจัย
 • ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
 • สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน
บทที่ 2  กรอบแนวคิด  และการศึกษาวิจัยที่เกี่ยวข้อง
 • ความหมายความสำคัญ  หลักการพื้นฐานของการปกครองท้องถิ่น
 • แนวคิดการบริการสาธารณะ
 • การศึกษาเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
 • กรอบแนวคิดการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ
บทที่ 3  ระเบียบวิธีการวิจัย
 • รูปแบบการวิจัย
 • ขอบเขตของการวิจัย
 • ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
 • การสร้างเครื่องมือ
 • การเก็บรวบรวมข้อมูล
 • การวิเคราะห์ข้อมูล
 • เกณฑ์การประเมินคุณภาพการให้บริการ
บทที่ 4  ผลการวิเคราะห์ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ
 • ลักษณะทั่วไปของผู้รับบริการ
 • ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ
บทที่  5  สรุป  อภิปรายผล  และข้อเสนอแนะ
 • สรุปผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ
 • อภิปรายผล
 • ข้อเสนอแนะ
บทสรุปสำหรับผู้บริหาร
              
บทที่ 4 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
   - งานด้านสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล
   - งานด้านการศึกษา
   - งานด้านเทศกิจ หรือป้องกันบรรเทาสาธารณภัย
   - งานด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม

บทที่ 5  สรุปผล  อภิปราย และข้อเสนอแนะ
   - ความมุ่งหมายของการศึกษา
   - สรุปผล
   - อภิปรายผล
   - ข้่อเสนอแนะ
สอบถาม