เทศบาลตำบลก้านเหลือง    อำเภอแวงน้อย   จังหวัดขอนแก่น
KANLUANG SUBDISTRICT MUNICIPALITY
เทศบาลตำบลก้านเหลือง ยินดีให้บริการ KANLUANG SUBDISTRICT MUNICIPALITY
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารงานบุคคล
1. ความซื่อสัตย์ และรับผิดชอบ
2. การมีจิตสำนึกมุ่งบริการและให้คำปรึกษา
3. การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน
4. การปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นธรรม
5. การดำรงชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
6. การยึดมั่นและยืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้อง
7. ความโปร่งใส  และสามารถตรวจสอบได้
1. ความซื่อสัตย์ และรับผิดชอบ
2. การมีจิตสำนึกมุ่งบริการและให้คำปรึกษา
3. การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน
4. การปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นธรรม
5. การดำรงชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
6. การยึดมั่นและยืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้อง
7. ความโปร่งใส  และสามารถตรวจสอบได้
1. ความซื่อสัตย์ และรับผิดชอบ
2. การมีจิตสำนึกมุ่งบริการและให้คำปรึกษา
3. การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน
4. การปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นธรรม
5. การดำรงชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
6. การยึดมั่นและยืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้อง
7. ความโปร่งใส  และสามารถตรวจสอบได้
แบบรายงานการเข้ารับการฝึกอบรมของพนักงานเทศบาลตำบลก้านเหลือง  รายละเอียดด้านล่าง..........
โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมให้กับพนักงานเทศบาล พ.ศ.2561  รายละเอียดด้านล่าง..........
นโยบายกลยุทธ์การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2561-2563  รายละเอียดด้านล่าง...........
แผนพัฒนาพนักงานเทศบาลตำบลก้านเหลือง  รายละเอียดด้านล่าง........
แผนอัตรากำลังพนักงานเทศบาลตำบลก้านเหลือง 3 ปี (ปีงบประมาณ 2561-2563)  รายละเอียดด้านล่าง.........

. ด้านการปรับปรุงโครงสร้างระบบงานและอัตรากำลัง

. ด้านการพัฒนาบุคลากร

. ด้านการพัฒนาระบบสารสนเทศ

. ด้านการประเมินประสิทธิภาพของทรัพยากรบุคคลและการจัดสวัสดิการ


สอบถาม