เทศบาลตำบลก้านเหลือง    อำเภอแวงน้อย   จังหวัดขอนแก่น
KANLUANG SUBDISTRICT MUNICIPALITY
เทศบาลตำบลก้านเหลือง ยินดีให้บริการ KANLUANG SUBDISTRICT MUNICIPALITY
ข้อมูลพื้นฐานและสภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
จำแนกการใช้พื้นที่
ลำดับที่ รายการ จำนวน(ไร่) ร้อยละ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
ปลูกข้าว
ที่อยู่อาศัย
ทำสวน
ทำไร่/ปลูกป่า
ที่สาธารณะประโยชน์
พื้นที่ว่าง
33,621
2,106
303
345
2,190
754
75.88
13.37
0.48
2.07
8.20
รวม 37,258  100
 
ประชากร
ประชากรทั้งสิ้น 9,263  คน แยกเป็นชาย 4,650 คน หญิง 4,613 คน    มีความหนาแน่น  156  คน / ตร.กม.

                                     

ตารางแสดงจำนวนประชากรแยกตามหมู่บ้าน
หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน จำนวนครัวเรือน จำนวนประชากร หมายเหตุ
ชาย หญิง รวม
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
ก้านเหลือง
โคกสูง
หนองโก
โสกกระหนวน
โคกใหญ่
โสกน้ำขาว
หนองสองห้อง
ตลาด
หนองแก
บะแหบ
โนนศาลา
ก้านเหลือง-หนองแวง
หญ้าคา
สวนยา
266
254
237
104
215
225
127
139
120
173
162
250
115
86
463
451
452
210
404
500
248
225
207
318
265
516
227
164
448
490
404
221
390
461
258
242
210
287
264
557
217
164
911
941
856
431
794
961
506
467
417
605
529
1,073
444
328
 
รวม 2,473 4,650 4,613 9,263  
           ข้อมูล ณ. มีนาคม  2564   สำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง (อำเภอแวงน้อย)
 

 
อาชีพ 

ประชากรส่วนใหญ่มีอาชีพทำนาเป็นหลัก  นอกจากนี้ยังมีอาชีพเสริม  เช่น  ปลูกผักสวนครัว  เลี้ยงไหม  ทอผ้า  ปลูกเห็ด  ทำขนม     การเลี้ยงสัตว์มีบางครัวเรือนเท่านั้น  และไม่ได้ทำเป็นอาชีพจริงจัง  ส่วนใหญ่จะเลี้ยงสัตว์เพื่อเป็นการยังชีพในครัวเรือน  ประชากรส่วนใหญ่ไม่มีการประกอบอาชีพเสริม  ซึ่งเป็นเหตุหนึ่งที่ทำให้ประชากรมีรายได้น้อย  เนื่องจากไม่นิยมประกอบอาชีพอื่นนอกเหนือจากการทำนา  ขายข้าว  ซึ่งผลผลิตและราคาไม่แน่นอน  ดังนั้น  เมื่อหมดฤดูเก็บเกี่ยว   แรงงานส่วนใหญ่จึงว่างงาน  นอกจากนี้ยังมีแรงงานบางส่วน ทั้งแรงงานไร้ฝีมือและแรงงานที่มีความรู้นิยมเข้าไปทำงานในกรุงเทพฯ และไปทำงานต่างประเทศ
 
                                           
ธุรกิจ  ร้านค้า และบริการ
 • ปั้มน้ำมัน                                         1   ปั้ม
 • ร้านค้าเบ็ดเตล็ด                             47   ร้าน
 • กลุ่ม/วงดนตรี                                  2    วง
 • ร้านผลิตเครื่องเสียง                         1    ร้าน
 • โรงสีข้าว                                       27   โรง
 • ร้านซ่อมรถ/อุปกรณ์ทั่วไป                 3    แห่ง
 • ร้านอาหาร                                     16   ร้าน
 • ร้านตัดผม                                        2   ร้าน
 • เสาส่งสัญญาณโทรศัพท์                    5   แห่ง.
 • รีสอร์ท/ที่พัก                                    1   แห่ง
 • โรงเพาะถั่วงอก                                1   แห่ง
 • โรงเลื่อย/ผลิตเฟอร์นิเจอร์                  1   แห่ง
 • โรงขนมจีน                                      2   แห่ง
 • ฟาร์มเลี้ยงสัตว์                                 2   แห่ง
 • โรงผลิตน้ำดื่ม                                  2   แห่ง
 • ร้านขายรถไถนา                               2   แห่ง