เทศบาลตำบลก้านเหลือง    อำเภอแวงน้อย   จังหวัดขอนแก่น
KANLUANG SUBDISTRICT MUNICIPALITY
เทศบาลตำบลก้านเหลือง ยินดีให้บริการ KANLUANG SUBDISTRICT MUNICIPALITY
ข้อมูลพื้นฐานและสภาพทั่วไป
สภาพทางสังคม
ด้านการศึกษา

เทศบาลตำบลก้านเหลือง  มีสถานศึกษาที่อยู่ในเขตเทศบาลตำบลก้านเหลืองทั้งหมด  จำนวน  8  แห่ง  ดังต่อไปนี้

1.  โรงเรียนก้านเหลืองวิทยาคม   เปิดสอนในระดับมัธยมศึกษาปีที่  1 -  ปีที่ 6    (ม.1 - ม.6)      
      ตั้งอยู่บ้านก้านเหลือง  หมู่ที่  1  ผู้อำนวยการโรงเรียนชื่อ  นายสมชาย   แพไธสง   มีจำนวนครูทั้งหมด    24    คน    
          มีจำนวนนักเรียนทั้งหมด   269   คน    แบ่งเป็นชาย  155  หญิง  114  คน   
 

2.   โรงเรียนวัดจุมพล (วรพรตอุปถัมภ์)    ตั้งอยู่บ้านโคกสูง  หมู่ที่  2   
      ผู้อำนวยการโรงเรียนชื่อ  นายชิราวุธ  คำตันบุญ     มีจำนวนครูทั้งหมด    14    คน
      
มีจำนวนนักเรียนทั้งหมด  162   คน    แบ่งเป็นชาย  76  หญิง  84  คน      


3.   โรงเรียนบ้านหนองโกโสกกระหนวน  ตั้งอยู่บ้านหนองโก  หมู่ที่  3 
      ผู้อำนวยการโรงเรียนชื่อ  นางฐิตารีย์  วรรธนะคุณาสิน   มีจำนวนครูทั้งหมด   11   คน
     
มีจำนวนนักเรียนทั้งหมด   82   คน    แบ่งเป็นชาย   40  หญิง   42  คน        


4.   โรงเรียนบ้านโคกใหญ่หนองสองห้อง  ตั้งอยู่บ้านโคกใหญ่  หมู่ที่  5 
      ผู้อำนวยการโรงเรียนชื่อ  นายมงคล  กุลสุวรรณ์     มีจำนวนครูทั้งหมด    8    คน
      
มีจำนวนนักเรียนทั้งหมด  65   คน    แบ่งเป็นชาย  41  หญิง  24  คน      


5.   โรงเรียนบ้านโสกน้ำขาว  ตั้งอยู่บ้านโสกน้ำขาว  หมู่ที่  6   
      ผู้อำนวยการโรงเรียนชื่อ  นายอรรถพล  พรมดีมา   มีจำนวนครูทั้งหมด    9    คน
      มีจำนวนนักเรียนทั้งหมด   100   คน    แบ่งเป็นชาย  53  หญิง  47  คน     


6.   โรงเรียนบ้านตลาดหนองแก   ตั้งอยู่บ้านตลาดหนองแก  หมู่ที่  8 
      ผู้อำนวยการโรงเรียนชื่อ  นายธีรพล   แพไธสง    จำนวนครูทั้งหมด    8    คน
      มีจำนวนนักเรียนทั้งหมด  42   คน    แบ่งเป็นชาย  19  หญิง  23  คน  

7.  โรงเรียนบ้านบะแหบหญ้าคา  ตั้งอยู่บ้านบะแหบ  หมู่ที่  10 
     ผู้อำนวยการโรงเรียนชื่อ  นายสุนทร  คำโส     จำนวนครูทั้งหมด    8    คน
     มีจำนวนนักเรียนทั้งหมด  62   คน    แบ่งเป็นชาย  30  หญิง  32  คน  


8.   ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลก้านเหลือง  ตั้งอยู่บ้านโคกสูง  หมู่ 2  
     หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชื่อ   นางจรูญรัตน์   สีสนั่น    มีจำนวนครูทั้งหมด  7  คน   
     มีจำนวนนักเรียนทั้งหมด  78  คน  แบ่งเป็นชาย  43  คน  หญิง  35  คน

ที่มาข้อมูลจากกองการศึกษา ณ วันที่  20  เมษายน  พ.ศ.  2564

               
ด้านสถาบันและองค์กรศาสนา  

มีวัดในเขตเทศบาลตำบลก้านเหลืองทั้งหมดจำนวน  10  วัด  ดังต่อไปนี้

(1)  วัดจุมพล                               หมู่ที่  1   บ้านก้านเหลือง            
(2)  วัดวิชัยชนาธรรม                     หมู่ที่  3   บ้านหนองโก
(3)  วัดโสกสว่างอารมณ์                หมู่ที่  4   บ้านโสกกระหนวน             
(4)  วัดมหาวัน                              หมู่ที่  5   บ้านโคกใหญ่
(5)  วัดพรมประสิทธิ์                      หมู่ที่  6   บ้านโสกน้ำขาว               
(6)  วัดสามัคคีประชาสรรค์             หมู่ที่  7   บ้านหนองสองห้อง
(7)  วัดจิตวิเวก                             หมู่ที่  8    บ้านตลาด            
(8)  วัดมงคลนิมิต                         หมู่ที่  9    บ้านหนองแก
(9)  วัดเกาะศิริ                              หมู่ที่ 10  บ้านบะแหบ            
(10) วัดเกตุศิริธรรม                       หมู่ที่ 11   บ้านโนนศาลา

และยังมีวัดป่า  จำนวน   2  วัด  ดังนี้
1.  วัดป่าศิริมังคลาราม (สำนักสงฆ์)   ตั้งอยู่หมู่ที่ 11   บ้านโนนศาลา
2.   สำนักสงฆ์บ้านบะแหบ        ตั้งอยู่หมู่ที่ 10   บ้านบะแหบ

               
ด้านสาธารณสุข

  • โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลก้านเหลือง    จำนวน    1       แห่ง 
  • ศูนย์สาธารณสุขมูลฐาน                      จำนวน    14    ศูนย์
  • อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำ    ร้อยละ  100  
สอบถาม