ด้านหน้า หน้าแรก วิสัยทัศน์ ประวัติความเป็นมา ทำเนียบผู้บริหาร ข้อมูลพื้นฐาน ติดต่อเรา ด้านหลัง
เทศบาลตำบลก้านเหลือง
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์
โครงสร้างหน่วยงาน
นโยบายและแผนงาน
ประเพณีและวัฒนธรรม
สถานะทางการเงิน
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารงานบุคคล
กระดานสนทนา
ร้องเรียนด้านงานบุคคล
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียน การทุจริต
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน
คู่มือประชาชน ตามพรบ.อำนวยความสะดวกฯ
ตลาดงานกรมจัด กองวิจัยตลาดแรงงาน กรมการจัดกางาน
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
สายด่วนของรัฐบาล 1111
กรมส่งเสริมการปกครอง
บุคคล ที่น่ายกย่อง
ตรวจสอบรายชื่อโอนเงินเข้าบัญชีเบี้ยยังชีพ
ตรวจสอบสิทธิเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด
ตรวจสอบสิทธิสวัสดิการของรัฐและสวัสดิการสังคม
องค์กรแห่งการเรียนรู้
facebook เทศบาลตำบลก้านเหลือง
เข้าไลน์กลุ่ม เพื่อถาม-ตอบ
ประกาศจากเทศบาล ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร งานบริการประชาชน กิจการสภาเทศบาล เทศบัญญัติเทศบาล อำนาจหน้าที่
เทศบาลตำบลก้านเหลือง หมู่ 2 ตำบลก้านเหลือง อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น   40230    ติดต่อเทศบาล  โทร./Fax. 043-306138     
ขึ้นทะเบียนรับเบี้ยยังชีพ
ทีมบริหารเทศบาลตำบลก้านเหลือง
ทีมบริหารเทศบาลตำบลก้านเหลือง
ทีมบริหารเทศบาลตำบลก้านเหลือง
ทีมบริหารเทศบาลตำบลก้านเหลือง
ทีมบริหารเทศบาลตำบลก้านเหลือง
ข้อมูลพื้นฐานและสภาพทั่วไป
 
สภาพทางสังคม
 
ด้านการศึกษา

          โรงเรียนมัธยมศึกษา  จำนวน   1  แห่ง  
          เปิดสอนในระดับ  มัธยมศึกษาปีที่  1  -  มัธยมศึกษาปีที่  6    ตั้งอยู่บ้านก้านเหลือง  หมู่ที่     1      ชื่อโรงเรียนก้านเหลืองวิทยาคม   ผู้อำนวยการโรงเรียนชื่อ  นายจำเนียร    วงษ์ก้อม     จำนวนครูทั้งหมด    24    คน        มีจำนวนนักเรียนทั้งหมด  454   คน    แบ่งเป็นชาย  251  หญิง  203  คน   
 

          โรงเรียนประถมศึกษา  7  แห่ง    ได้แก่
(1)  โรงเรียนวัดจุมพล (วรพรตอุปถัมภ์)     หมู่ที่    2     บ้านโคกสูง
(2)  โรงเรียนบ้านหนองโกบวรวิทยา        หมู่ที่    3     บ้านหนองโก
(3)  โรงเรียนบ้านโสกกระหนวน              หมู่ที่    4     บ้านโสกกระหนวน
(4)  โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ - สองห้อง      หมู่ที่    5     บ้านโคกใหญ่
(5)  โรงเรียนบ้านโสกน้ำขาว                 หมู่ที่    6     บ้านโสกน้ำขาว
(6)  โรงเรียนบ้านตลาด – หนองแก         หมู่ที่    8     บ้านตลาด
(7)  โรงเรียนบ้านบะแหบ                     หมู่ที่   10    บ้านบะแหบ

                                                     ตารางแสดงข้อมูลนักเรียนระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษา ประจำปี  2552
 

ที่ ชื่อโรงเรียน
จำนวนนักเรียน
(คน)
จำนวนนักเรียน แยกตามรายชั้น
อนุบาล  1 - 2 ป.1-3 ป.4-6
1 วัดจุมพล (วรพรตอุปถัมภ์) 223 50 89 84
2 บ้านหนองโกบวรวิทยา 66 14 29 23
3 บ้านโคกใหญ่ - สองห้อง 116 32 37 47
4 บ้านโสกน้ำขาว 71 14 36 21
5 บ้านตลาดหนองแก 50 11 17 22
6 บ้านบะแหบ 94 20 40 34
  รวม 620 141 248 23

                                         ที่มาข้อมูลจากกองการศึกษา ณ วันที่  10  มิถุนายน พ.ศ.  2554
               
              ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  จำนวน  1  ศูนย์ 
              ตั้งอยู่ที่     เทศบาลตำบลก้านเหลือง    มีจำนวนเด็กเล็กจำนวนทั้งหมด    131   คน


              ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน  14  แห่ง


ด้านสถาบันและองค์กรศาสนา  

         
มีวัดในเขตเทศบาลตำบลก้านเหลืองทั้งหมด  10  วัด  และวัดป่า  จำนวน  2  วัด ตั้งอยู่  หมู่  10  และ  หมู่  11   ดังนี้
(1)  วัดจุมพล                                 หมู่ที่  1                 
(2)  วัดวิชัยชนาธรรม                        หมู่ที่  3
(3)  วัดโสกสว่างอารมณ์                    หมู่ที่  4                 
(4)  วัดมหาวัน                                หมู่ที่  5
(5)  วัดพรมประสิทธิ์                          หมู่ที่  6                 
(6)  วัดสามัคคีประชาสรรค์                  หมู่ที่  7
(7)  วัดจิตวิเวก                               หมู่ที่  8                 
(8)  วัดมงคลนิมิต                            หมู่ที่ 9
(9)  วัดเกาะศิริ                               หมู่ที่ 10               
(10) วัดเกตุศิริธรรม                          หมู่ที่ 11

               
ด้านสาธารณสุข

  • โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลก้านเหลือง    จำนวน    1       แห่ง 
  • ศูนย์สาธารณสุขมูลฐาน                      จำนวน    14    ศูนย์
  • อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำ    ร้อยละ  100  
KEDSARA DOT COM
bedava porno indir porno indir sex hikayeleri