เทศบาลตำบลก้านเหลือง    อำเภอแวงน้อย   จังหวัดขอนแก่น
KANLUANG SUBDISTRICT MUNICIPALITY
เทศบาลตำบลก้านเหลือง ยินดีให้บริการ KANLUANG SUBDISTRICT MUNICIPALITY
ข้อมูลพื้นฐานและสภาพทั่วไป
การบริการพื้นฐาน
การคมนาคม
การคมนาคมติดต่อระหว่างตำบลก้านเหลือง  กับอำเภอแวงน้อย  จังหวัดขอนแก่น  มีถนนที่ใช้สัญจร  ติดต่อ  2  สาย  คือ
(1)  ทางหลวงชนหมายเลข  2199    สายชนบท  ถึงทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  2065 สายเมืองพล
-  ชัยภูมิ
(2)  ทางหลวงชนบทหมายเลข  4022  จากบ้านใหม่นาเพียง   ถึงทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  2065 สายเมืองพล -  ชัยภูมิ
การคมนาคมในตำบลส่วนใหญ่เป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก   มีถนนภายในหมู่บ้านที่เป็นถนนลาดยาง จำนวน 5 หมู่  ได้แก่ หมู่  1 , 2 , 5 ,4 , 6  ถนนลาดยางของกรมทหารพัฒนา 1 สาย คือ ถนนสายบ้านโสกน้ำขาวถึงบ้านโคกใหญ่ระยะทาง  3  กิโลเมตร
 
การไฟฟ้า
จำนวนหมู่บ้านที่ไฟฟ้าเข้าถึง  14  หมู่บ้าน

แหล่งน้ำธรรมชาติ
ลำน้ำ , ลำห้วย   8  สาย  ได้แก่  
1. ลำห้วยหินลอด
2. ลำห้วยหินแตก
3. ลำห้วยตะกั่ว
4. ลำห้วยสะแกราช  แห่งที่ 1
5. ลำห้วยสะแกราช  แห่งที่ 2
6. ลำห้วยบ่า
7. ลำห้วยพระเจ้า
8. ลำห้วยโสกหาด
 
 หนองน้ำสาธารณะประโยชน์
  18  แห่ง  ได้แก่
1. หนองสังข์สาธารณะประโยชน์                    หมู่ 1
2. หนองก้านเหลืองสาธารณะประโยชน์            หมู่ 1
3. หนองไม้ตาย                                        หมู่ 2
4. หนองตาดโตน                                      หมู่ 2
5. หนองแก                                             หมู่ 3
6. สระน้ำดื่มสาธารณะประโยชน์                      หมู่ 4
7. หนองโสกกระปอม                                  หมู่ 4
8. หนองป่าช้า                                         หมู่ 4
9. หนองสองห้อง                                      หมู่ 5
10. สระน้ำดื่ม                                           หมู่ 6
11. หนองโคกใหญ่                                    หมู่ 7
12. หนองตลาด                                        หมู่ 8
13. หนองแกสาธารณะประโยชน์                    หมู่ 9
14. สระน้ำ                                              หมู่ 10
15. หนองไผ่ล้อมสาธารณะประโยชน์               หมู่ 11
16. หนองแวงจันทรโคตร                            หมู่ 12
17. ฝายหลวงตะกั่วสาธารณะประโยชน์            หมู่ 12
18. หนองสวนยา                                      หมู่ 14
 
แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น
  • ฝาย  10  แห่ง
  • บ่อโยก  45 แห่ง
  • ประปาหมู่บ้าน  12  แห่ง                                                       
สอบถาม