เทศบาลตำบลก้านเหลือง    อำเภอแวงน้อย   จังหวัดขอนแก่น
KANLUANG SUBDISTRICT MUNICIPALITY
เทศบาลตำบลก้านเหลือง ยินดีให้บริการ KANLUANG SUBDISTRICT MUNICIPALITY
ประวัติความเป็นมา
ประวัติหมู่ 3 บ้านหนองโก
     ประวัติความเป็นมาของบ้านหนองโก  ในอดีตและปัจจุบันบ้านหนองโก  ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี  พ.ศ.  2457  โดยการนำของนายแก้วศรีไว  พิมเก  ได้พาครอบครัว  และญาติพี่น้องอพยพมาจากจังหวัดมหาสารคามเห็นว่าสถานที่นี้มีความอุดมสมบูรณ์  มีสัตว์น้ำนานาชนิดและมีพืชพันธ์ธัญญาหาร  อุดมสมบูรณ์ดี  และสถานที่นี้ยังมีหนองน้ำใหญ่ติดต่อกับป่าข้างหมู่บ้าน  และมีต้นตะโกใหญ่เกิดขึ้นอยู่ริมฝั่งหนองน้ำหนึ่งต้น  นายแก้วศรีไว  พิมเก  พร้อมด้วยญาติพี่น้อง  จึงใช้คำขานนามว่าบ้านหนองโก  ตามพระราชบัญญัติการปกครองท้องที่  ปี  พ.ศ. 2457  ในสมัยนั้น  บ้านหนองโก  หมู่ที่  10  ตำบลแวงน้อย  อำเภอพล  จังหวัดขอนแก่น  โดยมีผู้นำคนแรกคือ
                                นายแก้วศรีไว       พิมเก                      (เป็นผู้ใหญ่บ้านคนที่  1)
                                นายสิงห์                ท้าวมะตรี              (เป็นผู้ใหญ่บ้านคนที่  2)
                                นายหลวงเสนา    พิมเก                      (เป็นผู้ใหญ่บ้านคนที่  3)
                                นายไข่                   ธนูสา                     (เป็นผู้ใหญ่บ้านคนที่  4)
                                นายคำ                    ภูเวียงแก้ว             (เป็นผู้ใหญ่บ้านคนที่  5)
                                นายสีดา                 วงหาแก้ว              (เป็นผู้ใหญ่บ้านคนที่  6)
                และในสมัยนั้นบ้านหนองโก  หมู่ที่  10  ตำบลแวงน้อย  อำเภอพล  จังหวัดขอนแก่น  ก็ได้แยกเขตปกครองออกจากอำเภอพล    มาเป็นหมู่ที่  3  ตำบลก้านเหลือง    กิ่ง อ. แวงน้อย    จังหวัดขอนแก่น
ต่อมาก็มี                นายสี                     ไชยวงษ์สา            (เป็นผู้ใหญ่บ้านคนที่  7)
                                นายอำคา               เขียวขาว                (เป็นผู้ใหญ่บ้านคนที่  8)
                                นายสำอาง            สร้างนานอก        (เป็นผู้ใหญ่บ้านคนที่  9)
                                นายคำพันธ์          ศรีชัยปัญหา          (เป็นผู้ใหญ่บ้านคนที่  10)
                                นายคำบด              ธนูสา                     (เป็นผู้ใหญ่บ้านคนที่  11)
                                นายคำพันธ์          ศรีชัยปัญหา          (เป็นผู้ใหญ่บ้านคนที่  12)
                                นายสนอง             ลันนันท์                 (เป็นผู้ใหญ่บ้านคนที่  13)  คนปัจจุบัน
                                                                                               นางสมชอบ  ท้าวมนตรี  (เป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน)
                                                                                               นายสุพจน์    อาตมา       (เป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน) 

ที่ตั้งชุมชน
บ้านหนองโก   หมู่ที่ 3   อยู่ในเตปกครองของตำบลก้านเหลือง  อำเภอแวงน้อย  จังหวัดขอนแก่น  การเดินทางเข้าสู่หมู่บ้านจากศาลากลางจังหวัดขอนแก่นสามารถเดินทางโดยรถยนต์ส่วนตัวหรือรถยนต์โดยสารประจำทางโดยใช้เส้นทางหลวงหมายเลข   2
สายถนนมิตรภาพ      จากศาลากลางจังหวัดขอนแก่นไปทางทิศใต้  ผ่าน  อำเภอบ้านไผ่  -  อำเภอพล  รวมระยะทาง  94  กิโลเมตร   เมื่อมาถึงอำเภอพล  ต้องเดินทางเข้าไปในหมู่บ้าน อีกประมาณ  20  กม.

อาณาเขต
ทิศเหนือ        ติดต่อกับ    บ้านใหม่นาเพียง   ม. 1  ต.ใหม่นาเพียง  อ.แวงใหญ่  จ.ขอนแก่น
ทิศใต้             ติดต่อกับ    บ้านโคกสูง  ม.2  ต.ก้านเหลือง  อ.แวงน้อย  จ.ขอนแก่น
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ   บ้านโนนศาลา  ม. 11  ต.ก้านเหลือง  อ.แวงน้อย  จ.ขอนแก่น
ทิศตะวันตก    ติดต่อกับ   บ้านโสกกระหนวน  ม. 4 ต.ก้านเหลือง  อ.แวงน้อย  จ.ขอนแก่น 
 

สอบถาม