เทศบาลตำบลก้านเหลือง    อำเภอแวงน้อย   จังหวัดขอนแก่น
KANLUANG SUBDISTRICT MUNICIPALITY
เทศบาลตำบลก้านเหลือง ยินดีให้บริการ KANLUANG SUBDISTRICT MUNICIPALITY
ประวัติความเป็นมา
ประวัติหมู่ 4 บ้านโสกกระหนวน
บ้านโสกกระหนวน  หมู่ที่  4  ตำบลก้านเหลือง  อำเภอแวงน้อย  จังหวัดขอนแก่น  บ้านโสกกระหนวน  เริ่มก่อตั้งเมื่อปี  พ.ศ.  2461  ซึ่งย้ายถิ่นฐานมาจากบ้านใหม่นาเพียง  อำเภอแวงใหญ่   จังหวัดขอนแก่น โดยมีพ่อมี    แม่เข็ม  เค้าแก้ว  เป็นหัวหน้าพาพรรคพวกพี่น้องมาด้วยกัน  6  ครอบครัวมาก่อตั้งหมู่บ้านขึ้นและใช้ชื่อหมู่บ้านว่า  บ้านโสกกระหนวน   ซึ่งแต่เดิม  ณ  ที่แห่งนี้มีคลองน้ำเป็นโสกและมีต้นไม้ยืนต้นขนาดใหญ่ขึ้นรอบ  ๆ  ชื่อว่าต้นกระหนวน  จึงได้ตั้งชื่อว่า  บ้านโสกกระหนวน  มาจนถึงปัจจุบันขณะนี้บ้านโสกกระหนวน  ก่อตั้งมาแล้ว  93  ปี
                บ้านโสกกระหนวน  มีผู้นำหมู่บ้านมาแล้ว  8  คน โดบมีนายบัวทอง  เค้าแก้ว เป็นผู้ใหญ่บ้านคนปัจจุบัน
 
ที่ตั้งชุมชน
                บ้านโสกกระหนวนหมู่ที่  4  อยู่ในเขตการปกครองของ  ตำบลก้านเหลือง  อำเภอแวงน้อย  จังหวัดขอนแก่น  การเดินทางสู่หมู่บ้านจากศาลากลางจังหวัดขอนแก่น  สามารถโดยรถยนต์ส่วนตัวหรือรถยนต์โดยสารประจำทางโดยใช้เส้นทางหมายเลข   2  .สาย  มิตรภาพ  จากศาลากลางจังหวัดไปทางทิศใต้  ผ่านอำเภอบ้านแฮด  อำเภอบ้านไผ่  อำเภอโนนศิลา  และอำเภอพล  รวมระยะทางประมาณ  90  กิโลเมตร  จากตัวเมืองอำเภอพล เข้ามาถึงหมู่บ้านโสกกระหนวน  เป็นระยะทางประมาณ  15  กิโลเมตร

อาณาเขต
                ทิศเหนือ                ติดต่อกับ                บ้านหนองแดง  ตำบลใหม่นาเพียง  อำเภอแวงใหญ่
                ทิศใต้                      ติดต่อกับ                บ้านโคกสูง  หมู่ที่  2  ตำบลก้านเหลือง  อำเภอแวงน้อย
                ทิศตะวันออก       ติดต่อกับ                บ้านหนองโก  หมู่ที่  3  ตำบลก้านเหลือง  อำเภอแวงน้อย
                ทิศตะวันตก          ติดต่อกับ                บ้านโสกไผ่  หมู่ที่  6  ตำบลใหม่นาเพียง  อำเภอแวงใหญ่