เทศบาลตำบลก้านเหลือง    อำเภอแวงน้อย   จังหวัดขอนแก่น
KANLUANG SUBDISTRICT MUNICIPALITY
เทศบาลตำบลก้านเหลือง ยินดีให้บริการ KANLUANG SUBDISTRICT MUNICIPALITY
ประวัติความเป็นมา
ประวัติหมู่ 14 บ้านสวนยา
                บ้านสวนยา  หมู่ที่ 14  ตำบลก้านเหลือง เดิมได้ขึ้นอยู่กับบ้านบะแหบหมู่ 10 ซึ่งมีทั้งหมด 4 คุ้ม คือ 1.คุ้มบะแหบ  2.คุ้มโนนวัด  3. คุ้มหญ้าคา  4.คุ้มสวนยา  ชาวบ้านส่วนใหญ่อพยพมาจากหลายแหล่งได้มาอยู่ร่วมกันเป็นบ้านบะแหบ   บ้านหญ้าคา  และบ้านสวนยา
                เมื่อปี พ.ศ.2544  เดือนกรกฎาคม  จากหมู่บ้านเดิม คือ หมู่ที่ 10 บ้านบะแหบได้แยกหมู่บ้านเป็น 2 หมู่บ้าน  คือ หมู่บ้านที่  10  และหมู่ที่ 14  มีผู้ใหญ่บ้าน คือ นายวันชัย นนทะคำจันทร์  เป็นผู้ใหญ่บ้าน    คนแรก และดำรงตำแหน่งจนถึงปัจจุบัน มีคณะกรรมการหมู่บ้าน 9 คน มีที่ปรึกษาคณะกรรมการ  9 คน
                บ้านสวนยา หมู่ที่ 14 ตำบลก้านเหลืองเป็นหมู่บ้านที่มีความเป็นชนบท วิถีชีวิตของคนในชุมชนมีความผูกพันกับทรัพยากรธรรมชาติ  ชาวบ้านส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทำนาเป็นหลัก  มีรายได้เสริมจากการทอเสื่อกก  จักสาน  รับจ้างทั่วไป  สภาพทางสังคมและวัฒนธรรม ชาวบ้านมีความพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันทั้งยังรักษาไว้ซึ่งประเพณี วัฒนธรรมอันดีอย่างต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน
 
  
ที่ตั้งชุมชน
        บ้านสวนยา   หมู่ที่ 14   อยู่ในเขตปกครองของตำบลก้านเหลือง  อำเภอแวงน้อย  จังหวัดขอนแก่น    การเดินทางเข้าสู่หมู่บ้านจากศาลากลางจังหวัดขอนแก่นสามารถเดินทางโดยรถยนต์ส่วนตัวหรือรถยนต์โดยสารประจำทางโดยใช้เส้นทางหลวงหมายเลข  2   สายมิตรภาพ   -ขอนแก่น– นครราชสีมาจากศาลากลางจังหวัดขอนแก่นไปทางทิศใต้    ผ่านอำเภอบ้านไผ่ – อำเภอพล  (  70  กิโลเมตร )   จากตัวอำเภอพลเข้าไปยังหมู่บ้าน 20  กิโลเมตร   รวมระยะทางประมาณ  100 กิโลเมตร  

อาณาเขตติดต่อ
ทิศเหนือ            ติดต่อกับ    บ้านบะแหบ ม.10 ต.ก้านเหลือง อ.แวงน้อย
ทิศใต้                ติดต่อกับ    บ้านกุดรู ม.4  ต.แวงน้อย  อ.แวงน้อย
ทิศตะวันออก     ติดต่อกับ     บ้านหัวหนอง  ต.ลอมคอม  อ.พล
ทิศตะวันตก       ติดต่อกับ     บ้านหนองแขม  ม.13 ต.แวงน้อย  อ.แวงน้อย