เทศบาลตำบลก้านเหลือง    อำเภอแวงน้อย   จังหวัดขอนแก่น
KANLUANG SUBDISTRICT MUNICIPALITY
เทศบาลตำบลก้านเหลือง ยินดีให้บริการ KANLUANG SUBDISTRICT MUNICIPALITY
สินค้า OTOP
* ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านศิลปกรรม
* ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านภาษาและวรรณกรรม
* ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการแพทย์แผนไทย
* ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านอุตสาหกรรมและหัตถกรรม
* ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านอื่นๆ
กลุ่มทอเสื้อกก หมู่ 10 บ้านบะแหบ  ตำบลก้านเหลือง อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น
กลุ่มทอผ้าไหมมัดหมี่บ้านหนองแก  หมู่ที่ 9  ตำบลก้านเหลือง อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น
สอบถาม