เทศบาลตำบลก้านเหลือง    อำเภอแวงน้อย   จังหวัดขอนแก่น
KANLUANG SUBDISTRICT MUNICIPALITY
เทศบาลตำบลก้านเหลือง ยินดีให้บริการ KANLUANG SUBDISTRICT MUNICIPALITY
สาส์นจากนายก
นโยบายของนายกเทศมนตรีตำบลก้านเหลือง
นายบุญทัย   นารินทร์
นายกเทศมนตรีตำบลก้านเหลือง

ที่แถลงต่อสภาเทศบาลตำบลก้านเหลือง ณ วันที่  1 เมษายน  พ.ศ. 2557

          ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496  รวมทั้งแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับถึงฉบับที่ 13 พ.ศ. 2552 มาตรา 49 กำหนดไว้ว่า  ก่อนนายกเทศมนตรี เข้ารับหน้าที่ให้นายกเทศมนตรี  แถลงนโยบายต่อสภาเทศบาลโดยไม่มีการลงมติภายใน 30 วัน นับแต่วันประกาศผลรับรองการเลือกตั้ง
          บัดนี้กระผมนาย  บุญทัย  นารินทร์  นายกเทศมนตรีตำบลก้านเหลือง  ได้กำหนดนโยบายการบริหารราชการของเทศบาลตำบลก้านเหลือง  โดยนโยบายนี้ตั้งอยู่บนกรอบ และอำนาจหน้าที่ของเทศบาล   ตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 50 ดังนี้
 
1.ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.1 มุ่งเน้นการก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา ซ่อมแซม ถนน รางระบายน้ำ พร้อมทั้งปรับปรุงระบบไฟฟ้าสาธารณะ และขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตร ทุกพื้นที่ในเขตเทศบาล
1.2 ปรับปรุงระบบประปา โดยมุ่งเน้นให้มีน้ำประปาที่สะอาด เพียงพอต่อความต้องการของประชาชนทุกครัวเรือน ปรับปรุงระบบประปาที่มีอยู่เดิมให้ดีมีมาตรฐาน
          1.3 ปรับปรุงภูมิทัศน์และพัฒนาสวนสาธารณะ ให้ประชาชนออกกำลังกาย เล่นกีฬาและพักผ่อนหย่อนใจ
          1.4 จัดให้มีแหล่งน้ำขนาดเล็กและขนาดใหญ่ เพื่ออุปโภคและบริโภคให้เพียงพอต่อความต้องการประชาชนในเขตเทศบาลตำบลก้านเหลือง
 
2.ด้านการศึกษา
       2.1 พัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ให้สมบูรณ์แบบ เพื่อให้เด็กปฐมวัยได้เตรียมความพร้อมทั้งทางร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา ในการเรียนต่อในระดับที่สูงขึ้น
       2.2  สนับสนุนงบประมาณโครงการอาหารกลางวันนักเรียนอย่างเพียงพอ
       2.3  สนับสนุนงบประมาณอาหารเสริม (นม)  โรงเรียน ให้เพียงพอ
       2.4  สนับสนุนงบประมาณการจัดกิจกรรมต่างๆของโรงเรียนในเขตเทศบาลตำบลก้านเหลือง ที่อยู่บนกรอบและอำนาจหน้าที่ของเทศบาล
 
3.ด้านสาธารณสุข
          3.1  ส่งเสริมสุขภาพให้กับประชาชนในชุมชน  สนับสนุนด้านการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ การรักษาพยาบาลและฟื้นฟูคุณภาพชีวิต
          3.2  จัดให้มีการมีส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลและ อสม. ทุกหมู่บ้าน
          3.3  จัดให้มีที่เก็บขยะที่ได้มาตรฐาน  และกำจัดขยะอย่างเป็นระบบ
          3.4  จัดให้มีรถเก็บขยะที่ได้มาตรฐาน และบริการชุมชนได้อย่างทั่วถึง
 
4.ด้านการศาสนา ประเพณีและวัฒนธรรม
          4.1  ส่งเสริมและสนับสนุนงานประเพณีต่างๆ  อนุรักษ์และสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณี ให้มีความยั่งยืนสืบไป
          4.2  ส่งเสริมประชาสัมพันธ์มรดกด้านวัฒนธรรมในการศึกษาชีวประวัติหลวงปู่วรพรตวิธาน ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวและเรียนรู้ ด้านศิลปวัฒนธรรมให้สืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่น
 
5.ด้านสวัสดิการสังคม การสงเคราะห์ผู้ยากจนและผู้ด้อยโอกาส
          5.1  ส่งเสริมดูแล สวัสดิการให้กับประชาชนทุกเพศ  ทุกวัย  ทุกกลุ่มอายุ  เพื่อให้ประชาชนมีความเข้มแข็ง มีคุณภาพชีวิตที่ดี  และสามารถพึ่งตนเองได้
          5.2  ผู้สูงอายุ   ผู้พิการและผู้ป่วยเอดส์  จะได้รับเบี้ยยังชีพ  ตามหลักเกณฑ์นโยบายของรัฐบาลทุกคน  และทั่วถึง
          5.3  ส่งเสริมปลูกฝัง ความรู้รักสามัคคี  จัดระเบียบชุมชน  รักษาความสงบเรียบร้อยความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยทุกรูปแบบ
          5.4  จัดให้มีการอบรม  สัมมนา  ทัศนศึกษาดูงานนอกสถานที่เพื่อเพิ่มความรู้ด้านอาชีพ  และประสบการณ์  แก่กลุ่มอาชีพ  กลุ่มสตรี  ผู้นำชุมชน  และในการพัฒนาบุคลากร ในเทศบาลตำบลก้านเหลือง
          5.5  จัดให้มีรถพยาบาลฉุกเฉินให้บริการ  รับ  ส่ง  ผู้ประสบภัยและผู้ป่วยตลอด 24 ชั่วโมง  เพื่อประชาชนได้รับบริการที่สะดวกสบาย  สามารถช่วยชีวิตผู้ป่วยและผู้ประสบภัยให้ถึงสถานพยาบาล  ได้รับการรักษาอย่างทันท่วงที
 
6.ด้านเศรษฐกิจ
          6.1  ส่งเสริมด้านเทคโนโลยีที่ทันสมัยให้กลุ่มอาชีพที่มีศักยภาพในการพัฒนาตนเอง
          6.2  ส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนอย่างเพียงพอและต่อเนื่อง
          6.3  จัดหาแหล่งตลาดที่เกี่ยวกับผลิตผลของกลุ่มอาชีพ
 
7.ด้านการมีส่วนร่วม
          7.1  จัดให้มีกระบวนการการมีส่วนร่วมทุกระดับ  โดยมีกำนันผู้ใหญ่บ้านและประชาชนให้มีบทบาทในการบริหาร
          7.2  คณะผู้บริหารเทศบาลเข้าร่วมประชุมในเวทีประชุมชาวบ้านทุกหมู่บ้านเพื่อรับฟังปัญหาในทุกหมู่บ้านอย่างต่อเนื่อง
          7.3  จัดให้มีการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  อย่างต่อเนื่อง
          7.4  เปิดให้ประชาชนได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลตลอดเวลา
 
8.ด้านการกีฬาและนันทนาการ
          8.1  ส่งเสริม  และสนับสนุนการออกกำลังกาย  การเล่นกีฬา  นันทนาการ  กิจกรรมเด็ก  เยาวชนและประชาชนทั่วไป
          8.2  จัดหาอุปกรณ์การเล่นกีฬาอย่างพอเพียง  และส่งเสริมกีฬาต้านยาเสพติดอย่างจริงจัง
          8.3  ส่งเสริม  การเล่นกีฬาพื้นบ้าน  เพื่อเป็นการอนุรักษ์ให้มีการยั่งยืนสืบไป
 
9.ด้านการป้องกันสาธารณะภัย 
          9.1  จัดให้มีหน่วยงานที่รับผิดชอบด้านการป้องกันสาธารณะภัยโดยตรง
          9.2  บูรณาการด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยร่วมกับองค์กรปกครองท้องถิ่นทุกแห่งใน      อำเภอแวงน้อย
 
10.ด้านการเมือง  การบริหาร
          10.1  บริหารงานด้วยความซื่อสัตย์  สุจริต  โปร่งใส่  สามารถตรวจสอบได้  โดยยึดหลักการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล   เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชนในเขตเทศบาลตำบลก้านเหลือง
          10.2  ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชน  มีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น  การจัดทำแผนพัฒนา  การจัดทำรายจ่ายประจำปี  การจัดซื้อ  จัดจ้าง  เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการภาครัฐอย่างมีประสิทธิภาพ
          10.3  เสริมสร้าง  พัฒนา  ศักยภาพให้บริการของเทศบาลตำบลก้านเหลือง  ปรับปรุงสถานที่ทำงาน  อุปกรณ์  เครื่องใช้ในการบริการประชาชน ให้สะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ เป็นธรรมและทั่วถึง
          10.4  ส่งเสริม  สนับสนุน  กระบวนการมีส่วนร่วมทางการเมืองและการบริการ  ภายใต้ระบอบประชาธิปไตยในระบอบสภาท้องถิ่น  สมาชิกสภาท้องถิ่น  ควบคู่ไปกับการพัฒนาระบอบประชาธิปไตยของภาคประชาชน
          นโยบายทั้ง 10 ประการนี้  ที่กล่าวมาแล้วนั้น  ล้วนมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของพี่น้องประชาชน  และเพื่อประโยชน์สุขของพี่น้องประชาชนในตำบลก้านเหลือง

          ดังนั้น  การดำเนินงานในแต่ละภารกิจ  แต่ละโครงการ  สามารถเดินหน้าได้เป็นไปตามนโยบายที่มีอยู่ทั้ง 10 ประการ  และปัจจัยที่สำคัญ คือ  การมีส่วนร่วมของประชาชนและทุกภาคส่วน  ที่จะต้องช่วยกันเป็นพลังที่สำคัญในการขับเคลื่อนอย่างจริงจัง

         กระผมหวังเป็นอย่างยิ่ง  คงจะได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน  ทั้งในส่วนของสมาชิกสภาเทศบาลตำบลก้านเหลือง  ส่วนของประชาชน  ที่จะแปลงนโยบายไปสู่การปฎิบัติให้เกิดเป็นรูปธรรมขึ้นมาอย่างจริงจังและในการนี้   กระผมขอแนะนำทีมบริหารที่จะเข้ามาช่วยเหลืองานของกระผม  ดังนี้
1.  นายทัศน์  พั่วสอน              รองนายกเทศมนตรี
2.  นายธงชัย  อุยะวาปี             รองนายกเทศมนตรี
3.  นายน้อย  แสนอินทร์           เลขานุการนายกเทศมนตรี
4.  นายวิโรจน์  รุจิธรรมธัช        ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี

กระผม  ขอเรียนให้สมาชิกสภาเทศบาลตำบลก้านเหลือง  ทุกท่านทราบว่า  กระผมจะปฎิบัติหน้าที่ด้วยความมุ่งมั่นและตั้งใจ  ให้สมกับที่ได้รับความไว้วางใจจากพี่น้องประชาชน  ให้เข้ามาทำหน้าที่เป็นนายกเทศมนตรี  กระผมมีความมุ่งมั่นที่จะเข้ามาพัฒนาเทศบาลตำบลก้านเหลือง  ให้มีความเจริญก้าวหน้า  โดยจะดำเนินการตามนโยบายที่ได้แถลงไว้  ต่อสภาเทศบาลแห่งนี้  โดยจะคำนึงถึงความถูกต้อง  ความเป็นธรรม  และบริหารงานที่โปร่งใส  สามารถตรวจสอบได้และที่สำคัญ  จะยึดประโยชน์สุขและความต้องการของพี่น้องประชาชนเป็นสำคัญ

          จึงขอแถลงนโยบายมาเพื่อให้สภาเทศบาลตำบลก้านเหลืองทราบ

……………ขอขอบคุณ……………
 
 
 
 
สอบถาม