เทศบาลตำบลก้านเหลือง    อำเภอแวงน้อย   จังหวัดขอนแก่น
KANLUANG SUBDISTRICT MUNICIPALITY
เทศบาลตำบลก้านเหลือง ยินดีให้บริการ KANLUANG SUBDISTRICT MUNICIPALITY
ประวัติความเป็นมา
ประวัติหมู่ 12 บ้านก้านเหลืองหนองแวง
      บ้านก้านเหลืองหนองแวง  ม. 12 ต.ก้านเหลือง  มีสภาพเป็นพื้นที่ราบ เหมาะแก่การทำการเกษตรและเลี้ยงสัตว์  มีหนองน้ำติดอยู่กับหมู่บ้าน คือหนองแวงก้านเหลือง มีต้นก้านเหลืองเกิดขึ้นเป็นจำนวนมากในหนองน้ำ  ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของหมู่บ้าน  และหนองแวงจันทร์โคตรมีต้นแวงเกิดขึ้นในหนองน้ำ ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของหมู่บ้าน  กลุ่มคนที่อพยพมาได้แยกตั้งครอบครัวเป็น 2 กลุ่ม  คือ  กลุ่มนายเหงี่ยน  และนางเขียวไม่ทราบนามสกุล  มาตั้งบ้านทางทิศตะวันออกติดกับหนองก้านเหลือง  ให้ชื่อคุ้มว่านางอั้ว ( ปัจจุบัน  คือ บ้านก้านเหลือง ม.1 )  กลุ่มที่ 2 คือ กลุ่มของนายเข็ม ไม่ทราบนามสกุล มาตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกติดกับหนองแวงจันทร์โคตร ให้ชื่อคุ้มว่ามะขามใหญ่    ( ปัจจุบัน  คือ บ้านก้านเหลืองหนองแวง  ม.12 )  ต่อมาเมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2530 นายเถื่อน    เสนาเพ็ง  กำนันตำบลก้านเหลืองได้ขอแยกหมู่บ้านออกจากบ้านก้านเหลือง ม. 1

ตำบลก้านเหลือง  ให้ชื่อหมู่บ้านใหม่ว่า  บ้านก้านเหลืองหนองแวง  โดยมีผู้ใหญ่บ้านปกครองหมู่บ้าน  ดังนี้
1.นายสิงห์ ไม่ทราบนามสกุล
2.นายอ้ม  ดวงโพธิ์คา
3.นายพาโว  แพงทุย
4.นายภู  มหาวงษ์
5.นายผาย  จวนสาง
6.นายไวท์  เหง่าศรี
7.นายลี  ชัยสิทธิ์
8.นายเถื่อน  เสนาเพ็ง
9.นายพจน์  มะลาเหลือง
10.นายบุญเพ็ง  พลดงนอก ( คนปัจจุบัน )
 
ที่ตั้งชุมชน
   บ้านก้านเหลืองหนองแวง  หมู่ที่ 12   อยู่ในเขตปกครองของตำบลก้านเหลือง  อำเภอแวงน้อย  จังหวัดขอนแก่น  การเดินทางเข้าสู่หมู่บ้านจากศาลากลางจังหวัดขอนแก่นสามารถเดินทางโดยรถยนต์ส่วนตัวหรือรถยนต์โดยสารประจำทางโดยใช้เส้นทางหลวงหมายเลข 2
สาย  มิตรภาพขอนแก่น  -  นครราชสีมา   จากศาลากลางจังหวัดขอนแก่นไปทางทิศใต้   ผ่านอำเภอบ้านไผ่      ไปยังอำเภอพล    จากตัวอำเภอพล  เข้าไปยังหมู่บ้าน  รวมระยะทางประมาณ  90  กิโลเมตร  

อาณาเขตติดต่อ
ทิศเหนือ        ติดต่อกับ    บ้านโคกสูง ม.2 ต.ก้านเหลือง อ.แวงน้อย
ทิศใต้             ติดต่อกับ   บ้านหนองแก ม.9 ต.ก้านเหลือง  อ.แวงน้อย
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ  บ้านก้านเหลือง ม.1 ต.ก้านเหลือง  อ.แวงน้อย
ทิศตะวันตก    ติดต่อกับ  บ้านโสกน้ำขาว ม.6 ต.ก้านเหลือง  อ.แวงน้อย 
สอบถาม