เทศบาลตำบลก้านเหลือง    อำเภอแวงน้อย   จังหวัดขอนแก่น
KANLUANG SUBDISTRICT MUNICIPALITY
เทศบาลตำบลก้านเหลือง ยินดีให้บริการ KANLUANG SUBDISTRICT MUNICIPALITY
ประวัติความเป็นมา
ประวัติหมู่ 9 บ้านหนองแก
                เดิมมีอยู่ว่ามีนายมูล  อามาตย์  เป็นคนชาวจังหวัดร้อยเอ็ด  ช่วงนั้นบ้านเมืองเกิดความแห้งแล้งติดต่อกันหลายปี  ท่านจึงได้ย้ายครอบครัวมาอยู่บ้านหนองแขม ม.3 ต.แวงน้อย (สมัยก่อนขึ้นอำเภอพล)  ท่านได้พบเห็นสภาพพื้นที่และหนองน้ำแห่งนี้ซึ่งมีต้นสะแกขึ้นเต็มไปหมด  และมีน้ำขังอยู่ได้ตลอดทั้งปี เป็นที่อาศัยของสัตว์ป่านานาชนิดเป็นจำนวนมากมาย  เหมาะสำหรับที่จะอยู่อาศัย  และการทำนาเลี้ยงชีพของและลูกหลานต่อไป
                เมื่อประมาณปี  พ.ศ.  2454    ท่านจึงได้ชักชวนญาติพี่น้องย้ายครอบครัวมาสร้างบ้านอยู่ใกล้ๆกับบริเวณหนองน้ำซึ่งห่างจากบ้านเดิมประมาณ  5  กม.  เห็นว่ามีความอุดมสมบูรณ์ดีจึงได้ตั้งชื่อตามลักษณะของหนองน้ำมาเป็นชื่อบ้านจึงได้เรียกชื่อบ้านว่า “บ้านหนองแก” จนถึงปัจจุบันนี้

มีผู้ดำรงตำแหน่งผู้นำชุมชนจนถึงปัจจุบันทั้งหมด  7  คน  ดังนี้
1.   นายเขียว       อามาตย์                    พ.ศ.  2500  -  2509
2.   นายสมาน     คุณวันดี                                       2509  -  2516
3.   นายหนู          นารินทร์                                      2516  - 2530
4.   นายจัด            ช่วยนา                                          2530  - 2538
5.   นายสมโภชน์    โพธิ์น้ำเที่ยง                                         2538  -  2548
6.   นายสังคม      จูมพลมา                                         2548  -  2553
7.   นายอุดม        นารินทร์                         2553  -  ปัจจุบัน
 
 
ที่ตั้งชุมชน
บ้าน  หนองแก   หมู่ที่ 9   อยู่ในเขตปกครองของตำบลก้านเหลือง  อำเภอแวงน้อย  จังหวัดขอนแก่น  การเดินทางเข้าสู่หมู่บ้านจากศาลากลางจังหวัดขอนแก่นสามารถเดินทางโดยรถยนต์ส่วนตัวหรือรถยนต์โดยสารประจำทางโดยใช้เส้นทางหลวงหมายเลข   2
สาย  กรุงเทพฯ  -  หนองคาย  (  มิตรภาพ  )   จากศาลากลางจังหวัดขอนแก่นไปทางทิศใต้ผ่าน อำเภอบ้านไผ่  อำเภอพล   รวมระยะทาง  80   กิโลเมตร   จากอำเภอพล -  บ้านหนองแก   ระยะทางประมาณ  16  กิโลเมตร สาพักรับประทานอาหารได้ที่ร้านศูนย์มีชัย  และปั้มบริการน้ำมัน ปตท.ทุกแห่ง

อาณาเขตติดต่อ
ทิศเหนือ        ติดต่อกับ    บ้านก้านเหลือง 
ทิศใต้             ติดต่อกับ    บ้านกุดรู
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ    บ้านบะแหบ
ทิศตะวันตก    ติดต่อกับ    บ้านตลาด 
สอบถาม