เทศบาลตำบลก้านเหลือง    อำเภอแวงน้อย   จังหวัดขอนแก่น
KANLUANG SUBDISTRICT MUNICIPALITY
เทศบาลตำบลก้านเหลือง ยินดีให้บริการ KANLUANG SUBDISTRICT MUNICIPALITY
ประวัติความเป็นมา
ประวัติหมู่ 11 บ้านโนนศาลา
    บ้านโนนศาลา  หมู่ที่ 11   ตำบลก้านเหลือง ได้ตั้งหมู่บ้านเมื่อ พ.ศ.2489  โดยแยกออกจากบ้านโนนหอม  หมู่ที่  8  ตำบลเพ็กใหญ่   อำเภอพล   จังหวัดขอนแก่น  มีผู้ใหญ่บ้านปกครองหมู่บ้านจากอดีตถึงปัจจุบัน  8  คน ดังนี้
คนที่ 1 นายทอง    เกิดศักดิ์
คนที่  2  นายสอน   โทแก้ว
คนที่ 3   นายข่อง   ทิพย์เนตร
คนที่  4  นายคำพา   มีชาญ
คนที่  5  นายมงคล   หนองนา
คนที่  6  นายสีอาจ   บาลี
คนที่  7  นายกวี   ทุมภา
คนที่  8  นายสุริยา   พันธุ์วิเศษ                       ดำรงตำแหน่ง  ตั้งแต่วันที่  4  มีนาคม  2551  ถึงปัจจุบัน
 
ที่ตั้งชุมชน
   บ้านโนนศาลา   หมู่ที่ 11   อยู่ในเขตปกครองของตำบลก้านเหลือง   อำเภอแวงน้อย   จังหวัดขอนแก่น  การเดินทางเข้าสู่หมู่บ้านจากศาลากลางจังหวัดขอนแก่นสามารถเดินทางโดยรถยนต์ส่วนตัวหรือรถยนต์โดยสารประจำทางโดยใช้เส้นทางหลวงหมายเลข   2
สาย  ถนนมิตรภาพ........จากศาลากลางจังหวัดขอนแก่นไปทางทิศใต้ เส้นทางจากจังหวัดขอนแก่น ผ่านอำเภอบ้านไผ่  ไปยังอำเภอพล  จากอำเภอพลเข้าไปยังหมู่บ้าน   รวมระยะทาง   92 กิโลเมตร  
 
อาณาเขตติดต่อ
ทิศเหนือ        ติดต่อกับ    บ้านใหม่นาเพียง  หมู่ที่  1  ตำบลใหม่นาเพียง  อำเภอแวงใหญ่
ทิศใต้             ติดต่อกับ    บ้านก้านเหลือง  หมู่ที่  1   ตำบลก้านเหลือง   อำเภอแวงน้อย
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ    บ้านโนนหอม   หมู่ที่  8    ตำบลเพ็กใหญ่   อำเภอพล
ทิศตะวันตก    ติดต่อกับ    บ้านหนองโก  หมู่ที่  3  ตำบลก้านเหลือง   อำเภอแวงน้อย