เทศบาลตำบลก้านเหลือง    อำเภอแวงน้อย   จังหวัดขอนแก่น
KANLUANG SUBDISTRICT MUNICIPALITY
เทศบาลตำบลก้านเหลือง ยินดีให้บริการ KANLUANG SUBDISTRICT MUNICIPALITY
ประวัติความเป็นมา
ประวัติหมู่ 13 บ้านหญ้าคา
               บ้านหญ้าคา  หมู่ที่ 13  ตำบลก้านเหลือง  อำเภอแวงน้อย  แต่เดิม คือ โนนหญ้าคา เพราะแต่ก่อนมีต้นหญ้าคาเต็มไปหมด  คุ้มหญ้าคาเป็นคุ้มที่มีผู้คนอพยพมาอยู่ต่อจากบ้านบะแหบโดยมีกลุ่มคนที่มาตั้งบ้านหญ้าคาดังต่อไปนี้  คือ พ่อใหญ่สุม  สีแล  พ่อใหญ่ขัน  สายแขม พ่อใหญ่ชาลี นวนสิงห์  และโนนอยู่ทางทิศใต้ของคุ้มบะแหบ คือ โนนสวนยา  แต่ก่อนเป็นโนนปลูกยาสูบของชาวบ้าน  เพราะสมัยก่อนจะสูบยาทุกคนส่วนผู้หญิงจะเคี้ยวหมากถือเป็นเรื่องทันสมัยกลุ่มคนที่มาอยู่  คุ้มสวนยาครั้งแรกได้แก่  พ่อใหญ่โพธิ  อะโน  พ่อใหญ่วงษ์  พ่อใหญ่สุบรรณ  ปะติเน ส่วนโนนที่อยู่ทิศตะวันออกของคุ้มบะแหบ  คือ คุ้มโนนวัด  ซึ่งเป็นที่ตั้งของวัดจึงเรียกว่า คุ้มโนนวัดกลุ่มคนที่มาอยู่ครั้งแรกได้แก่  พ่อใหญ่จารย์ลี จอมศรีกระยอม  พ่อใหญ่สี  เดิมกระยอม  ต่อมา พ.ศ. 2530 คุ้มหญ้าคาได้แยกหมู่บ้าน ชื่อว่าบ้านหญ้าคา หมู่ 13 ต.ก้านเหลือง
อ.แวงน้อย  จ.ขอนแก่น มีผู้ใหญ่บ้านคนแรก  นายสุบิน  เทพอินทร์
                ปี 2544 คุ้มสวนยาได้แยกออกเป็นอีกหมู่บ้านเรียกชื่อว่า  บ้านสวนยา หมู่ 14  ต.ก้านเหลือง  อ.แวงน้อย  จ.ขอนแก่น มีผู้ใหญ่บ้านคนแรก คือ นายวันชัย  นนทะคำจันทร์ ปัจจุบันบ้านบะแหบมี 2 คุ้ม คือ คุ้มบะแหบกับคุ้มโนนวัด สามหมู่บ้านสี่คุ้ม ถึงว่าจะแยกการปกครอง  แต่ยังไปหาสู่กันและกันเหมือนบ้านพี่เมืองน้องวัด และโรงเรียนร่วมกัน
 
 
ที่ตั้งชุมชน
      บ้านหญ้าคา  หมู่ที่ 13   อยู่ในเขตปกครองของตำบลก้านเหลือง  อำเภอแวงน้อย  จังหวัดขอนแก่น  การเดินทางเข้าสู่หมู่บ้านจากศาลากลางจังหวัดขอนแก่นสามารถเดินทางโดยรถยนต์ส่วนตัวหรือรถยนต์โดยสารประจำทางโดยใช้เส้นทางหลวงหมายเลข  2
สาย  มิตรภาพขอนแก่น  -  นครราชสีมา  .จากศาลากลางจังหวัดขอนแก่นไปทางทิศ ใต้  ผ่านอำเภอบ้านไผ่     ไปยังอำเภอพล  จากตัวอำเภอพล  เข้าไปยังหมู่บ้านหญ้าคา  รวมระยะทางประมาณ  90  กิโลเมตร  

อาณาเขตติดต่อ
ทิศเหนือ        ติดต่อกับ   บ้านโนนศลา ม.11 ต.ก้านเหลือง  อ.แวงน้อย
ทิศใต้             ติดต่อกับ   บ้านบะแหบ  ม.10  ต.ก้านเหลือง  อ.แวงน้อย
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ  บ้านหัวหนอง  ต.เพ็กใหญ่  อ.พล
ทิศตะวันตก    ติดต่อกับ  บ้านหนองแก  ม.9  ต.ก้านเหลือง  อ.แวงน้อย 
สอบถาม