เทศบาลตำบลก้านเหลือง    อำเภอแวงน้อย   จังหวัดขอนแก่น
KANLUANG SUBDISTRICT MUNICIPALITY
เทศบาลตำบลก้านเหลือง ยินดีให้บริการ KANLUANG SUBDISTRICT MUNICIPALITY
กิจกรรม
จากการสำรวจของเทศบาลตำบลก้านเหลืองทราบว่า  ปัจุบันถนนที่ใช้สัญจรไปมาระหว่างอำเภอหรือหมู่บ้านชุมชนหลายแห่ง  เกิดการชำรุดเป็นหลุมเป็นบ่อ  ซึ่งส่งผลให้การสัญจรไปมาไม่สะดวกและปลอดภัยต่อชีวิตปละทรัพย์สินของประชาชน  เทศบาลตำบลก้านเหลืองโดยการนำของนายจิระ  ยอดเพชร  นายกเทศมนตรีตำบลก้านเหลือง  ได้ดำเนินการขอสนับสนุนยางมะตอย  จากองค์การบริหารส่วนจังหวัด  เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชนในการใช้เส้นทางสัญจรไปมา  จำนวน  1,000  กระสอบ  พร้อมร่วมกับประชาชนทำการซ่อมแซมถนนที่ชำรุด  ภายในเขตเทศบาลตำบลก้านเหลืองให้กลับมาใช้งานได้สะดวกและปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนต่อไป
1 23
สอบถาม