เทศบาลตำบลก้านเหลือง    อำเภอแวงน้อย   จังหวัดขอนแก่น
KANLUANG SUBDISTRICT MUNICIPALITY
เทศบาลตำบลก้านเหลือง ยินดีให้บริการ KANLUANG SUBDISTRICT MUNICIPALITY
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
คำสั่งเทศบาลตำบลก้านเหลือง ที่ 581/2564 เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เทศบาลตำบลก้านเหลือง ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
สอบถาม