ด้านหน้า หน้าแรก วิสัยทัศน์ ประวัติความเป็นมา ทำเนียบผู้บริหาร ข้อมูลพื้นฐาน ติดต่อเรา ด้านหลัง
เทศบาลตำบลก้านเหลือง
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์
โครงสร้างหน่วยงาน
นโยบายและแผนงาน
ประเพณีและวัฒนธรรม
สถานะทางการเงิน
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารงานบุคคล
กระดานสนทนา
ร้องเรียนด้านงานบุคคล
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียน การทุจริต
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน
คู่มือประชาชน ตามพรบ.อำนวยความสะดวกฯ
ตลาดงานกรมจัด กองวิจัยตลาดแรงงาน กรมการจัดกางาน
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
สายด่วนของรัฐบาล 1111
กรมส่งเสริมการปกครอง
บุคคล ที่น่ายกย่อง
ตรวจสอบรายชื่อโอนเงินเข้าบัญชีเบี้ยยังชีพ
ตรวจสอบสิทธิเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด
ตรวจสอบสิทธิสวัสดิการของรัฐและสวัสดิการสังคม
องค์กรแห่งการเรียนรู้
facebook เทศบาลตำบลก้านเหลือง
เข้าไลน์กลุ่ม เพื่อถาม-ตอบ
ประกาศจากเทศบาล ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร งานบริการประชาชน กิจการสภาเทศบาล เทศบัญญัติเทศบาล อำนาจหน้าที่
เทศบาลตำบลก้านเหลือง หมู่ 2 ตำบลก้านเหลือง อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น   40230    ติดต่อเทศบาล  โทร./Fax. 043-306138     
ขึ้นทะเบียนรับเบี้ยยังชีพ
ทีมบริหารเทศบาลตำบลก้านเหลือง
ทีมบริหารเทศบาลตำบลก้านเหลือง
ทีมบริหารเทศบาลตำบลก้านเหลือง
ทีมบริหารเทศบาลตำบลก้านเหลือง
ทีมบริหารเทศบาลตำบลก้านเหลือง
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ประกาศใช้แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2557
 
      ประกาศเทศบาลตำบลก้านเหลือง
เรื่อง  ประกาศใช้แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ  ๒๕๕๗

***********************
                                          
        อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕  และแก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน  เพื่อใช้เป็นการวางแผนและเตรียมการจัดหาพัสดุให้เทศบาลตำบลก้านเหลือง  จัดทำแผนจัดหาพัสดุในระยะเวลาหนึ่งปีงบประมาณเป็นการล่วงหน้า  ให้สอดคล้องกับการใช้จ่ายเงินประจำปีงบประมาณต่อไป

         จึงประกาศให้ทราบทั่วกัน
                          
                                          ประกาศ ณ วันที่ ๓๑ ตุลาคม  พ.ศ.๒๕๕๖
 
 
 
                                                                 (ลงชื่อ).........................................
                                                                             ( นายอุบล   แข็งขยัน )
                                                                        นายกเทศมนตรีตำบลก้านเหลือง

KEDSARA DOT COM
bedava porno indir porno indir sex hikayeleri