เทศบาลตำบลก้านเหลือง    อำเภอแวงน้อย   จังหวัดขอนแก่น
KANLUANG SUBDISTRICT MUNICIPALITY
เทศบาลตำบลก้านเหลือง ยินดีให้บริการ KANLUANG SUBDISTRICT MUNICIPALITY
ข่าวประชาสัมพันธ์
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม ตามโครงการเทศบาลเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ นายจิระ ยอดเพชร นายกเทศมนตรีตำบลก้านเหลือง พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาและพนักงานเทศบาลตำบลก้านเหลือง

 ลงพื้นที่ดำเนินโครงการเทศบาลเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ 2566 จำนวน 14 หมู่บ้าน ตั้งแต่วันที่ 17 - 25 มกราคม 2566 เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์และแจ้งข่าวสารของทางเทศบาลตำบลก้านเหลือง ให้กับผู้ใหญ่บ้าน และผู้นำชุมชนได้รับทราบ และเป็นเวทีในการรับฟังปัญหาและความต้องการของชุมชน ในแต่ละพื้นที่ รวมทั้งเป็นการชี้แจง ตอบข้อซักถาม ติดตามการดำเนินการต่าง ๆ ตามภารกิจของเทศบาล ณ ศาลาประชาคม ม.1 – 14 ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 805 คน

สอบถาม