เทศบาลตำบลก้านเหลือง    อำเภอแวงน้อย   จังหวัดขอนแก่น
KANLUANG SUBDISTRICT MUNICIPALITY
เทศบาลตำบลก้านเหลือง ยินดีให้บริการ KANLUANG SUBDISTRICT MUNICIPALITY
ประกาศจากเทศบาล
ประกาศเทศบาลตำบลก้านเหลือง เรื่อง การปรับลดขั้นตอน และระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อบริการประชาชน
 ประกาศเทศบาลตำบลก้านเหลือง
เรื่อง  การปรับลดขั้นตอน  และระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อบริการประชาชน
*********************

         
           ด้วยเทศบาลตำบลก้านเหลือง         ได้จัดทำโครงการปรับลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ       เพื่อบริการประชาชนประจำปีงบประมาณ     พ.ศ. ๒๕๕๗  และเป็นตามแนวทางมติที่ประชุมคณะรัฐมนตรี  กระทรวงมหาดไทย  เมื่อวันที่  ๑๙  เดือน  พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๔๖  และเป็นไปตามแนวทางพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖  หมวด ๕  หมวด  ๗  และหมวด  ๙  มาตรา  ๕๒ 
          ดังนั้น   เทศบาลตำบลก้านเหลือง   จึงขอปรับลดขั้นตอนการปฏิบัติเกี่ยวกับการให้บริการประชาชน    ทั้งนี้  ให้พนักงานเทศบาลที่รับผิดชอบยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด หากขัดข้องไม่สามารถดำเนินการได้ให้เสนอผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้นเพื่อพิจารณาวินิจฉัย  สั่งการต่อไป  ราpละเอียดตามแนบท้ายประกาศนี้
         
            จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

                                             ประกาศ  ณ  วันที่   ๑๐   เดือน  ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๖
 
 
 
                                                                                                                               (นายอุบล  แข็งขยัน)
                                                                                                                      นายกเทศมนตรีตำบลก้านเหลือง


ดูรายละเอียดแนบท้ายประกาศได้ที่ http://www.tessabankanluang.go.th/content-15-135.html