เทศบาลตำบลก้านเหลือง    อำเภอแวงน้อย   จังหวัดขอนแก่น
KANLUANG SUBDISTRICT MUNICIPALITY
เทศบาลตำบลก้านเหลือง ยินดีให้บริการ KANLUANG SUBDISTRICT MUNICIPALITY
กิจการสภาเทศบาล
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลก้านเหลือง สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓
ระเบียบวาระที่  ๑        เรื่องประธานสภาฯแจ้งที่ประชุมทราบ
                             -ไม่มี
ระเบียบวาระที่  ๒        เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว
                             -ไม่มี
 
ระเบียบวาระที่  3         เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
                             3.1 การพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ 2562 
สอบถาม