เทศบาลตำบลก้านเหลือง    อำเภอแวงน้อย   จังหวัดขอนแก่น
KANLUANG SUBDISTRICT MUNICIPALITY
เทศบาลตำบลก้านเหลือง ยินดีให้บริการ KANLUANG SUBDISTRICT MUNICIPALITY
กิจการสภาเทศบาล
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลก้านเหลือง สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 วันที่ 17 พฤษภาคม 2564 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลก้านเหลือง