เทศบาลตำบลก้านเหลือง    อำเภอแวงน้อย   จังหวัดขอนแก่น
KANLUANG SUBDISTRICT MUNICIPALITY
เทศบาลตำบลก้านเหลือง ยินดีให้บริการ KANLUANG SUBDISTRICT MUNICIPALITY
กิจกรรม
โครงการส่งเสริมให้ความรู้ด้านประชาธิปไตย ปี พ.ศ.2564 (การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี) โดยการนำของ นายธนสมบัติ ปักโคทานัง (ปลัดเทศบาลตำบลก้านเหลือง) วันที่ 4-12 มีนาคม 2564

เทศบาลตำบลก้านเหลือง  ได้จัดทำโครงการส่งเสริมให้ความรู้ด้านประชาธิปไตย ปี พ.ศ.2564  (การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี)  ระหว่างวันที่ 4-12  มีนาคม 2564  โดยการลงไปยังพื้นที่ทั้ง 14 หมู่บ้าน  เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเมืองการปกครองระบอบประชาธิปไตย  ส่งเสริมความรู้ให้ประชาชนผู้มีสิทธิ์สามารถลงคะแนนเสียงได้อย่างถูกต้อง   เชิญชวนให้ผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป  ตลอดจนผู้สูงอายุ  และคนพิการ  มาใช้สิทธิ์เลือกตั้ง  สำหรับคนพิการที่ใช้ รถเข็น,รถโยก  ทางเทศบาลก็ได้จัดเตรียมสถานที่ไว้ให้สำหรับลงคะแนนใช้สิทธิ์เลือกตั้งด้วย

สอบถาม