เทศบาลตำบลก้านเหลือง    อำเภอแวงน้อย   จังหวัดขอนแก่น
KANLUANG SUBDISTRICT MUNICIPALITY
เทศบาลตำบลก้านเหลือง ยินดีให้บริการ KANLUANG SUBDISTRICT MUNICIPALITY
กิจกรรม
โครงการ เดินรณรงค์ส่งเสริมด้านประชาธิปไตย ปี พ.ศ. 2564 (การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี) วันที่ 25 มีนาคม 2564 ณ หมู่ 5 บ้านโคกใหญ่
เพื่อให้เกิดความเป็นประชาธิปไตยอย่างสมบูรณ์แท้จริง ซึ่งพลังสำคัญในการขับเคลื่อนประชาธิปไตยให้ก้าวเดินต่อไปข้างหน้าได้  คือพลังของเยาวชนและประชาชนไทย  ซึ่งเป็นกำลังสำคัญของประเทศชาติ ซึ่งเป็นทรัพยากรที่สำคัญในอนาคต  สิ่งสำคัญคือการให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปกครองในระบบอประชาธิปไตย  ส่งเสริมให้มีส่วนร่วมในกิจกรรมทางการเมืองมากขึ้น  และพัฒนาศักยภาพของเยาวชนให้สามารถสร้างเครือข่ายด้านประชาธิปไตยได้อย่างสร้างสรรค์  มีประสิทธิภาพ  ให้ความสำคัญกับเยาวชนมามีบทบาทต่อประชาธิปไตยอย่างเท่าเทียมกันเพื่อป้องกันความเลื่อมล้ำตามหลักการทางประชาธิปไตย  และส่งเสริมให้ประชาชนทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมือง
×ภาพการเดินขบวนรณรงค์ให้ไปเลือกตั้ง
สอบถาม