เทศบาลตำบลก้านเหลือง    อำเภอแวงน้อย   จังหวัดขอนแก่น
KANLUANG SUBDISTRICT MUNICIPALITY
เทศบาลตำบลก้านเหลือง ยินดีให้บริการ KANLUANG SUBDISTRICT MUNICIPALITY
กิจกรรม
การจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี ๒๕๖๔
เทศบาลตำบลก้านเหลือง  โดยการนำของนายธนสมบัติ  ปักโคทานัง  ปลัดเทศบาลตำบลก้านเหลือง  ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลก้านเหลือง  ร่วมกับอำเภอแวงน้อยจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี ๒๕๖๔  โดยจัดตั้งศูนย์บริการประชาชนและคัดกรองโรคโควิด ๑๙ ในจุดสำคัญ  จำนวน ๒  จุด  ได้แก่  
          ๑.  จุดบริการประชาชนบ้านตลาด  
          ๒.  จุดบริการประชาชนบ้านบะแหบ
เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนช่วงเทศกาลสงกรานต์และคัดกรองโรคโควิด ๑๙ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดในพื้นที่เทศบาลตำบลก้านเหลือง
สอบถาม