ด้านหน้า หน้าแรก วิสัยทัศน์ ประวัติความเป็นมา ทำเนียบผู้บริหาร ข้อมูลพื้นฐาน ติดต่อเรา ด้านหลัง
เทศบาลตำบลก้านเหลือง
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์
โครงสร้างหน่วยงาน
นโยบายและแผนงาน
งานควบคุมภายใน
รายงานการปฏิบัติงาน ประจำปี
ประเพณีและวัฒนธรรม
สถานะทางการเงิน
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารงานบุคคล
กระดานสนทนา
ร้องเรียนด้านงานบุคคล
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียน การทุจริต
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
ระบบสารบรรณ อิเล็กทรอนิกส์
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
E-Service
ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน
คู่มือประชาชน ตามพรบ.อำนวยความสะดวกฯ
ตลาดงานกรมจัด กองวิจัยตลาดแรงงาน กรมการจัดกางาน
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
สายด่วนของรัฐบาล 1111
กรมส่งเสริมการปกครอง
บุคคล ที่น่ายกย่อง
ตรวจสอบรายชื่อโอนเงินเข้าบัญชีเบี้ยยังชีพ
ตรวจสอบสิทธิเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด
ตรวจสอบสิทธิสวัสดิการของรัฐและสวัสดิการสังคม
facebook เทศบาลตำบลก้านเหลือง
เข้าไลน์กลุ่ม เพื่อถาม-ตอบ
ประกาศจากเทศบาล ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร งานบริการประชาชน กิจการสภาเทศบาล เทศบัญญัติเทศบาล อำนาจหน้าที่
เทศบาลตำบลก้านเหลือง หมู่ 2 ตำบลก้านเหลือง อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น   40230    ติดต่อเทศบาล  โทร./Fax. 043-306138     
กิจกรรม
 
นายจิระ ยอดเพชร นายกเทศมนตรีตำบลก้านเหลือง ได้แถลงนโยบายต่อสภาเทศบาลตำบลก้านเหลือง
 
คำแถลงนโยบาย
นายจิระ   ยอดเพชร
 นายกเทศมนตรีตำบลก้านเหลือง

แถลงต่อสภาเทศบาลตำบลก้านเหลืองในการประชุมสภาเทศบาลตำบลก้านเหลือง
เมื่อวันที่  17  พฤษภาคม  2564

 
**********************************

เรียน  ท่านประธานสภาเทศบาลตำบลก้านเหลือง
         
                ตามที่เทศบาลตำบลก้านเหลือง  โดยคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดขอนแก่น  ได้ประกาศกำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตำบลก้านเหลือง  อำเภอแวงน้อย  จังหวัดขอนแก่น  ในวันอาทิตย์ที่  28 มีนาคม  2564 นั้น  บัดนี้ คณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้ประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตำบลก้านเหลืองครบตามจำนวนแล้ว  ตามมติในการประชุม ครั้งที่........... /2564 เมื่อวันที่  27 เมษายน 2564 อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 48 ทศ  แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2552 ก่อนนายกเทศมนตรีเข้ารับหน้าที่ให้ประธานสภาเทศบาล เรียกประชุมสภาเทศบาล  เพื่อให้นายกเทศมนตรีแถลงนโยบายต่อสภาเทศบาล โดยไม่มีการลงมติ  ทั้งนี้ ภายในสามสิบวัน
นับแต่วันที่ประกาศผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรี  และในวันนี้ประธานสภาเทศบาลตำบลก้านเหลือง  ได้เรียกประชุมสภาเทศบาล  เพื่อให้นายกทศมนตรีตำบลก้านเหลือง  ได้แถลงนโยบายต่อสภาทศบาลแล้วนั้น
     
              กระผม นายจิระ  ยอดเพชร  นายกเทศมนตรีตำบลก้านเหลือง  ขอแถลงนโยบายต่อสภาเทศบาลตำบลก้านเหลือง  ให้ทราบว่า  กระผมจะบริหารงานเทศบาลตามอำนาจหน้าที่ที่กฎหมายและตามระเบียบที่กำหนดไว้  โดยยึดถือประโยชน์สุขของประชาชนเป็นสำคัญ   ใช้วิธีการบริหารเทศบาลตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546  และจะให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผนชุมชน/หมู่บ้าน แผนพัฒนาท้องถิ่น การจัดทำงบประมาณรายจ่ายของเทศบาล การจัดซื้อจัดจ้าง  การตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงานของราชการและเปิดเผยข้อมูลข่าวสารตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารทางราชการ พ.ศ. 2540 และตามกฎหมายที่กระทรวงมหาดไทยได้กำหนดไว้กระผมมีนโยบายที่สำคัญและจำเป็นต้องดำเนินการอย่างเร่งด่วน เพื่อให้เทศบาลตำบลก้านเหลือง มีความเจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืน โดยมีนโยบายการพัฒนาของผู้บริหารเทศบาลตำบล ก้านเหลือง สรุปได้ 6 ด้าน ดังนี้
 
 
1 .นโยบายด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและคุณภาพชีวิต
         1.1 ยกระดับการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและการบริการ เพิ่มช่องทางและขีดความสามารถแข่งขันทั้งด้านการผลิตการตลาดและการบริการ เชื่อมโยงโอกาสจากภายในสู่สากลสร้างเครือข่าย กลไกลบูรณาการทั้ง  ภาครัฐ  ภาคเอกชนและภาคประชาชน
         1.2 พัฒนากลุ่มอาชีพยกระดับ สู่วิสาหกิจชุมชนและอุตสาหกรรมในครัวเรือน SME โดยนำเทคโนโลยี 4.0 หรือเกษตรอัจฉริยะเข้ามาช่วยให้สินค้ามีคุณภาพและได้มาตรฐานสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ซื้อ
         1.3 สนับสนุนการใช้พลังงานทดแทนในระบบเศรษฐกิจฐานราก เช่นระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ระบบผลิตไฟฟ้าสำหรับห้องเย็น ฯลฯ เพื่อสร้างความมั่นคงทางพลังงานให้แก่กลุ่มเกษตรกร และผู้ประกอบการ
         1.4 ยกระดับตลาดชุมชนสู่มาตรฐานกรมอนามัย  สร้างความเชื่อมั่นของผู้บริโภค “สด สะอาด  ปลอดภัยไร้สารพิษ”
         1.5 พัฒนาด้านเศรษฐกิจ  ส่งเสริมการประกอบอาชีพให้แก่ประชาชนในพื้นที่พร้อมจัดหาแหล่งเงินทุน พัฒนาศักยภาพในการผลิตสินค้าชุมชนให้ได้มาตรฐาน
        1.6 พัฒนาและยกระดับการศึกษาขยายปรับปรุงสถานศึกษาให้ได้มาตรฐานพร้อมจัดหารถรับ-ส่งเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตพื้นที่
        1.7  ส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดความรัก  ความสามัคคี  ในหมู่ประชาชนตำบลก้านเหลือง เช่น กิจกรรมแข่งขันกีฬางานประเพณีท้องถิ่นตามเทศกาลต่างๆ งานประชุมสัมมนาต่าง ๆ  ที่เทศบาลตำบลจัดขึ้น

  2.  นโยบายด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
          2.1 ส่งเสริม สนับสนุน  ให้ประชาชนเข้าถึงระบบสุขภาพเชิงรุก  ทั้งด้านการป้องกันโรคการ  สร้างเสริมสุขภาพเฝ้าระวังปัญหาสุขภาพจิตการบริการความรู้ด้านสาธารณสุขมูลฐานแก่ประชาชนเพื่อสุขภาพอนามัยที่สมบูรณ์  แข็งแรง
          2.2  การบริหารจัดการการแพทย์ฉุกเฉินเพิ่มขีดความสามารถให้กับบุคลากรในการให้บริการช่วยเหลือรวดเร็วทันเวลาเมื่อเกิดเหตุจัดหา/ปรับปรุงรถEMSให้มีความพร้อมในการให้บริการผู้ป่วยบาดเจ็บ  ฉุกเฉิน
          2.3 พัฒนาส่งเสริมสร้างประกันชีวิตขั้นพื้นฐานให้ประชาชนพร้อมจัดสวัสดิการให้กับประชาชนตั้งแต่แรกเกิดจนตาย
          2.4  พัฒนาและยกระดับมาตรฐานคุณภาพชีวิตจัดสวัสดิการแก่ผู้สูงอายุผู้พิการผู้ป่วยติดเชื้อโรคเอดส์และผู้ด้อยโอกาสให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี

3. นโยบายด้านประเพณี  วัฒนธรรมและการท่องเที่ยว
         3.1 ส่งเสริมสนับสนุนสืบสานประเพณีและวัฒนธรรมจารีตประเพณีอันดีของวิถีไทยส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นและปราชญ์ชาวบ้าน
         3.2  ยกระดับการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรมมุ่งเน้นให้เป็นอัตลักษณ์อันโดดเด่นของตำบลก้านเหลือง
         3.3  ยกระดับถนนอาหารสู่สากล  มีอาหารหลากหลายทั้งอาหารพื้นบ้าน อาหารไทย อาหารจีน อาหารญวน อาหารฝรั่ง ฯลฯ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจในชุมชน

4. นโยบายด้านโครงสร้างพื้นฐาน
       4.1  พัฒนาก่อสร้างปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภคสาธารณูปการให้ทั่วถึงได้มาตรฐาน
       4.2  พัฒนาระบบระบายน้ำให้ได้มาตรฐานเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมอย่างถาวร พร้อมทั้งอนุรักษ์ฟื้นฟู รักษาสิ่งแวดล้อมในชุมชนให้น่าอยู่

5. นโยบายด้านการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ  และสิ่งแวดล้อม
           5.1  พัฒนาส่งเสริมการบริหารจัดการเรื่องขยะมูลฝอยให้สามารถจัดเก็บขยะได้รวดเร็วและเป็นชุมชนที่น่าอยู่  ไม่มีขยะเน่าเสียและขยะตกค้างด้วยการมีส่วนร่วมของชุมชน
           5.2  พัฒนาส่งเสริมการปรับปรุงภูมิทัศน์ของถนนของตำบลก้านเหลืองให้สวยงาม  พัฒนาชุมชนให้มีสภาพแวดล้อมที่ดีน่าอยู่
           5.3  สนับสนุนชุมชนให้ทำกิจกรรมอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อม ให้มีความอุดมสมบูรณ์ซึ่งเป็นแหล่งอาหารชุมชน

6.  นโยบายด้านการบริหารจัดการองค์กรภายใต้ระบบธรรมาภิบาล
           6.1 พัฒนาส่งเสริม ปรับปรุง การบริหารงานเทศบาลให้มีประสิทธิภาพรวดเร็วถูกต้องโปร่งใส  สามารถอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนรวดเร็ว เกิดความพึงพอใจในการรับบริการมากที่สุด
          6.2  พัฒนาก่อสร้างสำนักงานเทศบาลและปรับปรุงภูมิทัศน์ให้มีขนาดเพียงพอที่จะรองรับการขยายตัวกับภารกิจอำนาจหน้าที่ที่เพิ่มขึ้น เพื่ออำนวยความสะดวก  ให้กับประชาชนได้มากที่สุด
          6.3  เพิ่มขีดความสามารถขององค์กรให้เป็นองค์กรแห่งความเป็นเลิศเข็มแข็งพัฒนาศักยภาพของผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาลและพนักงานเทศบาล เพื่อผลประโยชน์ขององค์กรและประชาชน
 
          นี่คือนโยบายหลักที่สำคัญ  ที่จะต้องดำเนินการอย่างเร่งด่วน  และขอความร่วมมือจากท่านสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน  โปรดช่วยให้ความร่วมมือในการทำหน้าที่ของกระผม  ในระยะเวลา 4 ปี นับจากนี้ด้วย   และกระผมพร้อมที่จะน้อมรับคำแนะนำ  คำเสนอแนะ  จากท่านสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน   เพื่อให้เทศบาลตำบลก้านเหลือง  เจริญก้าวหน้าต่อไปอย่างยั่งยืน  ขอขอบคุณทุกท่านครับ
 
                                       
 
 
 
 

 
 
KEDSARA DOT COM