เทศบาลตำบลก้านเหลือง    อำเภอแวงน้อย   จังหวัดขอนแก่น
KANLUANG SUBDISTRICT MUNICIPALITY
เทศบาลตำบลก้านเหลือง ยินดีให้บริการ KANLUANG SUBDISTRICT MUNICIPALITY
กิจกรรม
นายจิระ ยอดเพชร นายกเทศมนตรีตำบลก้านเหลือง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พ.อ.จ.นฐพงศ์ เนยไธสง ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับ ผอ.รพ.สต. อสม. ลงพื้นที่เพื่อเยี่ยมผู้สูงอายุและผู้ป่วยติดเตียง พร้อมมอบของใช้จำเป็น
เมื่อวันที่  7  กรกฎาคม  2564  เวลา  09.00 น. นายจิระ  ยอดเพชร  นายกเทศมนตรีตำบลก้านเหลือง  พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลก้านเหลือง  พ.จ.อ.นฐพงศ์  เนยไธสง  ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  นายจักรพันธ์ุ  ทำสีทา  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลก้านเหลือง        ร่วมกับ  อสม.  ได้ลงพื้นที่เพื่อเยี่ยมผู้สูงอายุ  และผู้ป่วยติดเตียง  จำนวน  4  ราย  ในพื้นที่  หมู่ที่ 2  บ้านโคกสูง  ตำบลก้านเหลือง  อำเภอแวงน้อย  จังหวัดขอนแก่น  เพื่อให้กำลังใจและมอบของใช้จำเป็นต่อการดำรงชีพ  
สอบถาม