เทศบาลตำบลก้านเหลือง    อำเภอแวงน้อย   จังหวัดขอนแก่น
KANLUANG SUBDISTRICT MUNICIPALITY
เทศบาลตำบลก้านเหลือง ยินดีให้บริการ KANLUANG SUBDISTRICT MUNICIPALITY
กิจกรรม
โครงการประกันคุณภาพภายใน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลก้านเหลือง (อบรมเชิงปฏิบัติการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 วันที่ 27 เมษายน 2565 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลก้านเหลือง
สอบถาม