เทศบาลตำบลก้านเหลือง    อำเภอแวงน้อย   จังหวัดขอนแก่น
KANLUANG SUBDISTRICT MUNICIPALITY
เทศบาลตำบลก้านเหลือง ยินดีให้บริการ KANLUANG SUBDISTRICT MUNICIPALITY
กิจกรรม
เทศบาลตำบลก้านเหลืองได้จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมอันดีงามให้คณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานและเจ้าหน้าที่ ได้มีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสำนึกที่ดี ปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต
สอบถาม