เทศบาลตำบลก้านเหลือง    อำเภอแวงน้อย   จังหวัดขอนแก่น
KANLUANG SUBDISTRICT MUNICIPALITY
เทศบาลตำบลก้านเหลือง ยินดีให้บริการ KANLUANG SUBDISTRICT MUNICIPALITY
กิจกรรม
เพื่อเป็นการส่งเสริมอาชีพให้เกษตรกรผู้เลี้ยงวัว ควาย แพะ หมู ฯลฯ สร้างความมั่นคงทางอาชีพ และแก้ไขปัญหาความยากจน ในช่วงวิกฤตอาหารสัตว์ราคาแพง เทศบาลฯจึงได้จัดโครงการส่งเสริมอาชีพของคนพิการ ผู้ด้อยโอกาสและผู้ยากไร้ ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี 2565 (การทำมันหมักยีสต์เป็นอาหารลดต้นทุนเลี้ยงสัตว์) ในวันที่ 19 กรกฎาคม 2565 ณ หอประชุมเทศบาลตำบลก้านเหลือง .... เกษตรกรผู้เลี้ยงวัว ได้ให้ความสนใจเป็นอย่างมาก ได้รับทั้งความรู้และมันหมักยีสต์ไปทดลองให้วัวที่บ้านกินอีกด้วย
สอบถาม